21 - Publikime | Template Website
publikime

Ligji për Qasje në Dokumente Publike

18/03/2020

Shkarko

LIGJI NR.06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

18/03/2020

Shkarko

NR. 06/L-082 PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE | GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 6 / 25 SHKURT 2019, PRISHTINË

18/03/2020

Shkarko

Plani i punës për vitin 2016

18/03/2020

Shkarko

DEKLARATA E GRUPIT PUNUES TË DALË NGA NENI 29 MBI OPINIONIN LIDHUR ME MBUROJËN E PRIVATËSISË NË MES TË BE-së dhe SHBA-ve

18/03/2020

Shkarko

Lista vendeve dhe shteteve me nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave 2016

18/03/2020

Shkarko

Mbi udhëzimet për zbatimin e LMDHP-së në sferën e sigurisë së të dhënave personale

18/03/2020

Shkarko

Komiteti Kosovar për Internet të Sigurtë

18/03/2020

Shkarko

Memorandum mbi gjendjen aktuale në lidhje me pakon e reformave të mbrojtjes së të dhënave të BE-së

18/03/2020

Shkarko

Rregullore 06/2015 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 03/2015 mbi masat e sigurisë gjatë përpunimit të të dhënave personale

18/03/2020

Shkarko

Plani i punës për vitin 2015

18/03/2020

Shkarko

Broshura me rastin e katër vjetorit të ASHMDHP-së | Vjedhja e Identitetit

18/03/2020

Shkarko

Koment lidhur me koncept dokumentin për trajtimin e procedurave të inkasimit të detyrimeve doganore për telefonat mobil.

18/03/2020

Shkarko

Rregullore 04/2015 për procedurat e brendshme për shqyrtimin e ankesave

18/03/2020

Shkarko

Rregullore 05/2015 për mënyrën e regjistrimit në regjistrin e sistemit të dosjeve

18/03/2020

Shkarko

Rregullore 03/2015 mbi masat e sigurisë gjatë përpunimit të të dhënave personale

18/03/2020

Shkarko

Rregullore 02/2015 për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores 03/2012

18/03/2020

Shkarko

Vendosja e shenjave paralajmruese Viva Fresh

17/03/2020

Shkarko

Shkaterrimi i te dhenva biometrike Spitali rajonal Prizren

17/03/2020

Shkarko

Ndalim perpunimi i biometrisë gorenje

17/03/2020

Shkarko

Miratimi i kerkeses për karrakteristika biometrike ANP

17/03/2020

Shkarko

Kolegji UNIVERSUM ndalesa perpunimit të biometrise

17/03/2020

Shkarko

Biometria Aeroporti Prishtine

17/03/2020

Shkarko

Kerkesa per transfer TEB

17/03/2020

Shkarko

Aprovim transferi FINCA

17/03/2020

Shkarko

Aprovim transferi Banka Ekonomike SHA - Compas plus Ltd

17/03/2020

Shkarko

Marrveshtje mirëkuptimi ASHMDP-MPJ

17/03/2020

Shkarko

Rregullore 01/2015 për mënyrën e ruajtjes dhe shfrytëzimit të materialit arkivor dhe protokolit

17/03/2020

Shkarko

Aktvendimi i Gjykatës

17/03/2020

Shkarko

Udhëzim administrativ 01/2015 për procedurat e brendshme për shqyrtimin e pyetjeve të ardhura në Agjenci dhe aplikimet për dokumente publike

17/03/2020

Shkarko

Vendim Nr.83-14 - Sptali BAHÇECI

17/03/2020

Shkarko

Marrëveshje bashkëpunimi MASHT - ASHMDHP

17/03/2020

Shkarko

Plani i punës për vitin 2014

17/03/2020

Shkarko

Ekstrakt nga Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për Kosovën 2013

17/03/2020

Shkarko

VËZHGIMI ME KAMERA DHE PRIVATËSIA E QYTETARIT

17/03/2020

Shkarko

Webtracking në internet

17/03/2020

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet RTK-së dhe ASHMDHP-së

17/03/2020

Shkarko

Memorandum Mirëkuptimi Policia e Kosovës - ASHMDHP

17/03/2020

Shkarko

Analiza Funksionale dhe e Nevojave të Agjencisë Shtetërore të Kosovës për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ( ASHMDhP)

17/03/2020

Shkarko

Udhëzues për inspektime, përfshirë listën e kontrollimit për zyrat e policisë dhe prokurorisë publike

17/03/2020

Shkarko

Plani i punës për vitin 2013

17/03/2020

Shkarko

Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave të Republikës së Kosovës

17/03/2020

Shkarko

Opinioni i Agjencisë rreth kërkesës për qasjen në dosjet e kandidatëve për drejtor të teatrit kombëtar

17/03/2020

Shkarko

Broshura 28 Janar 2013

17/03/2020

Shkarko

Këshillë - Mbrojtja e fëmijëve nga keqpërdoruesit e rrjeteve sociale

17/03/2020

Shkarko

Konventa për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Gjat Përpunimit Automatik

17/03/2020

Shkarko

Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

17/03/2020

Shkarko

ARC - Përgjegje në Kërkesën e Agjencisë Shtetërore për M.DH.P.nr.28-12 të datës 25-10-2012

17/03/2020

Shkarko

Rregullore 03/2012 - mbi procedurën e brendshme të shqyrtimit të kërkesave për lejimin e transferit ndërkombëtar të të dhënave personale

17/03/2020

Shkarko

Ekstrakt nga Raporti i Progresit i Komisionit Evropian për Kosovën 2013

17/03/2020

Shkarko

17/03/2020

Shkarko

17/03/2020

Shkarko

17/03/2020

Shkarko

17/03/2020

Shkarko

17/03/2020

Shkarko

Mbrojtja Ligjore e të Dhënave Personale dhe e Privatësisë - Element me Rëndësi në Proceset Integruese Evropiane

17/03/2020

Shkarko

33. 29-10-2012 Aprovimi i listës së vendeve dhe organizatave ndërkombëtare me nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave

17/03/2020

Shkarko

27-03-2012 Ansambli Shota - Ndalimi dhe Largimi i Kamerave

17/03/2020

Shkarko

30-04-2012 M.K.R.S. (Ansambli Shota) - Largimi i Kamrave nga Hapësirat e Objektit të Ansamblit

17/03/2020

Shkarko

29-08-2012 QKMF Gjilan - Instalimi i Sistemit për Vëzhgim me Kamerë

17/03/2020

Shkarko

01-10-2012 N.SH. Stacioni i Autobusëve- Prishtinë - Ndalimi i përkohshëm i vëzhgimit me kamerë në hapësirat e brendshme të stacionit

17/03/2020

Shkarko

02-10-2012 MASHT - Këshillim për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

Kuvendi i Republikës së Kosovës - Këshillim për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

10-10-2012 Ministria e Drejtësisë - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

36. 07-11-2012 HOTEL AFA - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Institucioni i Arsimit të Lartë AAB - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Kolegji FAMA - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Kolegji VICTORY - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Kolegji UNIVERSUM - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Institucioni i Arsimit të Lartë AAB - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Kolegji BIZNESIT - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Kolegji UBT - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

13-11-2012 Kolegji DARDANIA - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

07-11-2012 HOTEL EMERALD - Këshillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

31-10-2012 Komuna e Podujevës - Këshillim për Caktimin e Zyrtarit Mbrojtës

17/03/2020

Shkarko

29-10-2012 Agjencia për Regjistrim Civil - Rishqyrtimi i lëndëve të trajtuara nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave (Anonim)

17/03/2020

Shkarko

29-10-2012 Aprovimi i listës së vendeve dhe organizatave ndërkombëtare me nivel të duhur të mbrojtjes së të dhënave

17/03/2020

Shkarko

29-10-2012 TEB - SH.A. - Dhënia e autorizimit për përdorimin e karkateristikave biometrike

17/03/2020

Shkarko

29-10-2012 Komuna e Prishtinës - Për caktimin e zyrtarit Mbrojtës të të Dhënave Personale nga Komuna

17/03/2020

Shkarko

10-10-2012 Ministria e Drejtësisë - Kishillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

Këshillë - Kriteret Themelore të Vëzhgimit me Kamerë

17/03/2020

Shkarko

10-10-2012 Ministria e Drejtësisë - Kishillë për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

Opinion për listën e pagave të nëpunësve civilë të Komunës të Lipjanit

17/03/2020

Shkarko

Rregullore 01/2012 - për mënyrën e kryerjes së inspektimit dhe kontrollit

17/03/2020

Shkarko

KOFERENCA REGJIONALE NE MAL TE ZI

17/03/2020

Shkarko

Deklaratë mbi bashkëpunimin e mëtejshëm Ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Malit të Zi dhe Agjencisë Shtetrore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

17/03/2020

Shkarko

02-10-2012 Kuvendi i Republikës së Kosovës - Kishillim për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

02-10-2012 MASHT - Kishillim për të marrë vendim për instalimin e sistemit të vëzhgimit me kamerë

17/03/2020

Shkarko

27. 01-10-2012 N.SH. Stacioni i Autobusëve- Prishtinë - Ndalimi i përkohshëm i vëzhgimit me kamerë në hapësirat e brendshme të stacionit

17/03/2020

Shkarko

18-08-2012 BQK - Eliminimimet e Parregullsive në Raportet Individuale të Transakcioneve Kreditore

17/03/2020

Shkarko

18-08-2012 Autoriteti i Aviaciont Civil - Regjistrimet e Hyrjes dhe Daljes nga Ndërtesat

17/03/2020

Shkarko

Deklarata e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave të Republikës së Kosovës, Bullgarisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi

17/03/2020

Shkarko

18-08-2012 BZMF - Eliminimi i Parregullsive në Raportet Individuale të Transaksioneve Kreditore

17/03/2020

Shkarko

Deklarata e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Bullgarisë, Republikës së Kosovës

17/03/2020

Shkarko

23. 29-08-2012 QKMF Vushtrri - Siguria dhe Qasja në Dosjet e Pacientëve

17/03/2020

Shkarko

22. 29-08-2012 QKMF Gjilan - Instalimi i Sistemit për Vëzhgim me Kamerë

17/03/2020

Shkarko

Këshillë - Ndryshimi i profilit dhe vjedhja e identitetit në Facebook dhe Internet

17/03/2020

Shkarko

12-07-2012 ARC - Eliminimi i të Gjitha Parregullsive të Bëra gjat Shqyrtimit të Ankesave

17/03/2020

Shkarko

02-07-2012 ARC - Shqyrtimi i Ankesave nga ana e Kryesuesit të Komisionit

17/03/2020

Shkarko

18-06-2012 Drejtoria për Punë të Përgjithshme Administrative K.K. Gjakovë - Korrigjimi i të Dhënave të Subjektit Z.S.-B.

17/03/2020

Shkarko

Opinion i Agjencisë në lidhje me qasjen në pasqyrën e llogarisë së pensioneve nga të afërmit e klientit

17/03/2020

Shkarko

31-05-2012 RTV 21 - Emisioni Thirrja e Artë (Harmonizimi i Rregullores së Lojes)

17/03/2020

Shkarko

27-08-2012 Ministria e Forcave të Sigursë të Kosovës

17/03/2020

Shkarko

Novo Nordisk Pharama - Transfer

17/03/2020

Shkarko

TEB Sh.A. - Përpunimi i të Dhënave me Qëllim të Ofrimit të Kredit Kartelës

17/03/2020

Shkarko

(Ansambli Shota) - Largimi i Kamrave nga Hapësirat e Objektit të Ansamblit

17/03/2020

Shkarko

Ansambli Shota - Ndalimi dhe Largimi i Kamerave

17/03/2020

Shkarko

15. 04-05-2012 KTV - Transmetimi i Gjirimeve të Deputetëve (transmetimi i numrave të telefonave që thërrasin)

17/03/2020

Shkarko

11. 15-02-2012 Vala Mobile - Asgjësimi i Kopjeve Fizike dhe Elektronike

17/03/2020

Shkarko

8. 22-12-2011 Vala Moblie - Asgjësimi i Kopjeve Fizike

17/03/2020

Shkarko

7. 22-12-2011 Vala Mobile - Sigurimi i Dosjeve Fizike

17/03/2020

Shkarko

6. 22-12-2011 Vala Mobile - Rregullore e Brendshme për Procedurën e Qasjes në të Dhëna

17/03/2020

Shkarko

5. 22-12-2011 Vala Mobile - Depozitimi i Dokumenteve me të Dhëna Personale

17/03/2020

Shkarko

4. 22-12-2011 Ipko Mobile - Depozitimi i Dokumenteve Personale

17/03/2020

Shkarko

Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Kroacisë

17/03/2020

Shkarko

28 Janar - Broshura

17/03/2020

Shkarko

The Guide to Data Protection

17/03/2020

Shkarko

Organizimi i Agjencisë

17/03/2020

Shkarko

Zyrtar i Lartë / Departamenti i Regjistrimit

17/03/2020

Shkarko

Memorandum Mirëkuptimi për mbështetje dhe bashkëpunim ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

17/03/2020

Shkarko

3. 22-12-2011 IPKO Mobile - Asgjësimi i Kopjeve Fizike dhe Elektronike me Rastin e Verifikimit të të Dhënave

17/03/2020

Shkarko

9. 22-12-2011 Z-Mobile - Asgjësimi i Kopjeve Fizike dhe Elektronike

17/03/2020

Shkarko

17/03/2020

Shkarko

2. 22-12-2011 D3 Mobile - Depozitimi i Dokumenteve me të Dhëna Personale

17/03/2020

Shkarko

Deklarata e Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Kroacisë

17/03/2020

Shkarko

1. 22-12-2011 D3 Mobile - Agjësimi i Dokumenteve të Abonentëve

17/03/2020

Shkarko

Deklarata mbi Bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Sllovenisë dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

17/03/2020

Shkarko

Deklarata mbi Bashkëpunimin e mëtejshëm ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Shqipërisë dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

17/03/2020

Shkarko

Memorandum Bashkëpunimi ndërmjet Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Shqipëri dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Republika e Kosovës

17/03/2020

Shkarko

Marrëveshje Bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Radiotelevizionit Publik të Kosovës

17/03/2020

Shkarko

Deklaratë mbi bashkëpunimin e mëtejshëm Ndërmjet Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Republika e Maqedonisë dhe Agjencisë Shtetrore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Re

17/03/2020

Shkarko

Parimet e përpunimit të të dhënave

17/03/2020

Shkarko

Kodi i etikës për punonjësit e Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

17/03/2020

Shkarko

Udhëzim Administrativ 01/2011 për caktimin e zyrtarit për mbrojtjen e të dhënave personale

17/03/2020

Shkarko

Dita Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale

17/03/2020

Shkarko

Plani i punës Shtator – Dhjetor 2011

17/03/2020

Shkarko

Opinioni i Agjencisë në lidhje me qasjen dhe publikimin e faturave të shpenzimeve të Kryeministrit dhe Zv. Kryeministrave

16/03/2020

Shkarko