82 - Mbrojtja E Te Dhenave | Template Website
Mbrojtja e të dhenave

Definicije

Lični podaci - bilo koje informacije o identifikovanoj fizičkoj osobi
ili se može identifikovati („subjekt podataka“); fizička osoba koja se može identifikovati je ona koja se može identifikovati direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator na osnovu imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji, mrežnog identifikatora ili jednog ili više faktora. specifične za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe;

Obrada - svaka radnja ili niz akcija izvršenih protiv ličnih podataka automatskim ili neautomatskim sredstvima, kao što su: prikupljanje, registracija, organizacija, struktuiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, povlačenje, konsultacije, upotreba, objavljivanje putem prenosa, distribucije ili pružanja, objedinjavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje;

Ograničenje obrade - obeležavanje ličnih podataka koji se čuvaju u svrhu ograničavanja njihove obrade u budućnosti;

Klasifikacija ličnih podataka - obeležavanje ličnih podataka da bi se pokazala njihova osetljiva priroda. Za tajne podatke moraju se navesti uslovi pod kojima ih korisnik može obraditi. Klasifikacija mora da ostane vezana za osetljive lične podatke do njenog brisanja, odlaganja, uništavanja ili anonimnosti;

Profiliranje - bilo koji oblik automatske obrade ličnih podataka koji se sastoji od upotrebe ličnih podataka za procenu ličnih aspekata fizičke osobe, naročito za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na napredak osobe na poslu, ekonomsku situaciju, njegovo zdravlje, lične sklonosti, interesovanja, pouzdanost, ponašanje, lokacija ili kretanja;

    - obradu ličnih podataka na način da se lični podaci i dalje ne upućuju određenom subjektu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uslovom da se ti dodatni podaci čuvaju odvojeno i podliježu mjerama. tehničke i organizacione kako bi se osiguralo da se lični podaci ne odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice;

Katalog datoteka datoteka - detaljan opis strukture i sadržaja datoteka;

Registar datoteka datoteka - registar koji omogućava detaljan pregled datoteka datoteka;

File sistem - strukturirani skup ličnih podataka koji je dostupan u skladu sa posebnim, centralizovanim, decentralizovanim ili distribuiranim kriterijumima na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi;

Link kod - lični identifikacioni broj ili bilo koji drugi posebni identifikacioni broj, definisan zakonom, u vezi sa osobom, koji se broj može koristiti za otkrivanje ili preuzimanje ličnih podataka iz datotečnih sistema, u kojima se takođe obrađuje kod za povezivanje;

Kontrolor podataka - svako fiskalno ili pravno lice iz javnog ili privatnog sektora koje pojedinačno ili zajedno sa drugima određuje svrhe i načine obrade ličnih podataka;

Obrađivač podataka - svako fiskalno ili pravno lice iz javnog ili privatnog sektora, koje obrađuje lične podatke za i u ime kontrolora podataka;