75 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Pravo na pristup javnim dokumentima

Svaka osoba ima pravo na pristup javnim dokumentima jednako i jednako.

Svaka osoba ima pravo na pristup javnim dokumentima na osnovu zahteva. Ovaj zahtev može se podnijeti u pisanom obliku, elektronskim ili usmenim putem. Kada podnosilac zahteva usmeno podnese podnosilac zahteva, službenik odgovoran za pristup javnim dokumentima javne institucije dužan je da sastavi pismeni zahtev da nastavi dalje.

Svako lice koje traži pristup javnim dokumentima nije u obavezi da obrazloži upotrebu javnih dokumenata kako bi mu se dozvolio pristup javnim dokumentima i ima pravo da ostane anoniman u odnosu na treća lica.

Ograničenje ovog prava vrši se samo u ograničenim i posebnim slučajevima definisanim važećim zakonodavstvom.

Javna ustanova, u trenutku kada registruje zahtev, dužna je da donese odluku u roku od sedam (7) dana za dozvolu pristupa potrebnom dokumentu, ili da donese obrazloženu odluku za potpuno ili delimično odbijanje i mora vas obavestiti o tome. putem žalbe.

Svako lice koje smatra da su kršena prava zagarantovana Zakonom o pristupu javnim dokumentima ima pravo da podnese žalbu Agenciji za informacije i privatnost u roku od petnaest (15) dana od dana kada je javna ustanova u potpunosti odbila. ili delimično zahteva, ili čak i kada je ćutao i nije odgovorio.