1 - Per Aip | Template Website
rreth aip

O nama

Informacije o privatnim informacijama o privatnim privatnim partnerima (AIP) mogu da se dodaju i da se pošalju, a oni se mogu prijaviti na Ligjit Nr. 06 / L-081 je napisao / la dokumente javno objavljene na Ligjit Nr. 06 / L-082 je mbrojtjen e te dnana personale, me kellim ke te mbrohen te drejtat dhe lirite themelore te personave fzike, no me lidhje me perpunimin e te dhenave personale, as a garantimin e kasjese Agjencia vepron mi je pavaresi da se planira da se napišem i da ćemo da koristimo kompetencave, a ne treba da me napišemo i da se prijavim u Kuvendit Republikes se Kosoves. Ne permbushje t detirave te veb sajt ushitrm kompetencave na veb sajtu, vepron e lire ndakimi i jashtem, i drejtperdrejte ose jo, a nuk kerkon apo merr udhezime nga askush.
Dethrat dhe kompetencat e AIP-a će se prijaviti za objavljivanje i dispozitiv o tome da li će biti objavljeni podaci o cilat-u i da možete da napišete mbikekirur.

U skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima, Agencija je nadležna za preduzimanje i nametanje mera predviđenih ovim zakonom, kao i za podsticanje i obuku javnih institucija u primeni ovog zakona. Pored ostalih obaveza i odgovornosti predviđenih ovim zakonom i drugim zakonima, Agencija ima i dužnosti i odgovornosti kao što su: prati i izveštava o poštovanju i poštivanju ovog zakona od strane javnih institucija; da preporuče promene i reforme opšte, ali i specifične prirode, upućene određenoj instituciji u pogledu prava na pristup javnim dokumentima; sarađivati sa institucijama odgovornim za organizovanje i održavanje obuka javnih službenika za pristup javnim dokumentima i za efikasno sprovođenje ovog zakona; da objavljuju obaveze javnih institucija koje proizilaze iz ovog zakona i prava svake osobe predviđene ovim zakonom; preduzimati i nametati bilo koju od mera predviđenih ovim zakonom radi efikasne primene ovog zakona. Agencija je takođe nadležna da pokrene postupak za deklasifikaciju dokumenata klasifikovanih prema odgovarajućem zakonu o klasifikaciji dokumenata.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i bez uticaja na druge zadatke definisane ovim zakonom, Agencija ima dužnosti i odgovornosti kao što su: nadzor nad sprovođenjem ovog zakona; pruža savjete javnim i privatnim tijelima o pitanjima zaštite podataka; informisati javnost o problemima i razvoju u oblasti zaštite podataka; promoviše i podržava osnovna prava na zaštitu ličnih podataka; odlučuje o žalbama subjekta podataka; savetuje Parlament, Vladu, institucije i druga unutrašnja tela o zakonodavnim i administrativnim merama u vezi sa zaštitom prava i sloboda fizičkih lica u pogledu obrade podataka; vrši inspekcije u vezi sa sprovođenjem ovog zakona; u zavisnosti od slučaja, vrši periodični pregled certifikata izdatih u skladu sa članom 43. ovog zakona i može povući sertifikaciju, ako kriterijumi sertifikacije nisu ispunjeni; na vlastitu inicijativu ili na zahtjev daje mišljenja o javnim institucijama i drugim tijelima, kao i objavljuje o bilo kojem pitanju vezanom za zaštitu ličnih podataka. Agencija sarađuje sa državnim, međunarodnim i evropskim telima na pitanjima koja se smatraju važnim za pristup javnim dokumentima i zaštitu ličnih podataka.