122 - Mbrojtja E Te Dhenave | Template Website
Mbrojtja e të dhenave

AIP Akcije

 

Agencija za Informaciju i Privatnost u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i bez uticaja na druge zadatke definisane ovim zakonom, Agencija ima dužnosti i odgovornosti kao što su: nadzor nad sprovođenjem ovog zakona; pruža savjete javnim i privatnim tijelima o pitanjima zaštite podataka; informisati javnost o problemima i razvoju u oblasti zaštite podataka; promoviše i podržava osnovna prava na zaštitu ličnih podataka; odlučuje o žalbama subjekta podataka; savetuje Parlament, Vladu, institucije i druga unutrašnja tela o zakonodavnim i administrativnim merama u vezi sa zaštitom prava i sloboda fizičkih lica u pogledu obrade podataka; vrši inspekcije u vezi sa sprovođenjem ovog zakona; u zavisnosti od slučaja, vrši periodični pregled certifikata izdatih u skladu sa članom 43. ovog zakona i može povući sertifikaciju, ako kriterijumi sertifikacije nisu ispunjeni; na vlastitu inicijativu ili na zahtjev daje mišljenja o javnim institucijama i drugim tijelima, kao i objavljuje o bilo kojem pitanju vezanom za zaštitu ličnih podataka. Agencija sarađuje sa državnim, međunarodnim i evropskim telima na pitanjima koja se smatraju važnim za pristup javnim dokumentima i zaštitu ličnih podataka.