2 - Per Aip | Template Website
rreth aip

Misija i Vizija

Agencija za Informaciju i Privatnost, koja ima nezavisni status, ima zakonsku odgovornost za nadgledanje primene pravila o zaštiti ličnih podataka i pristup javnim dokumentima.

Savetovanje javnih i privatnih tela, donošenje odluka o žalbama, inspekcijama i revizijama, informisanje javnosti i promovisanje i poštovanje osnovnih prava na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima deo su osnovne misije Agencije.

Da bi ispunila svoju misiju, prema strategiji, Agencija ima za cilj da ostvari sledeće ciljeve: Osvešćenost građana o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti i na pristup javnim dokumentima; Nadgledanje zakonitosti obrade podataka putem inspekcija i kontrola, kao i kontrola pružanja pristupa javnim dokumentima od strane javnih institucija; Produbljivanje saradnje i koordinacije rada sa drugim organima i institucijama, kao i sa međunarodnim mehanizmima i institucijama, u cilju zaštite i promovisanja prava na zaštitu ličnih podataka i privatnosti i pristupa javnim dokumentima; Profesionalna promocija osoblja Agencije, potpuno funkcionisanje organizacione strukture, kao i obezbeđivanje dodatnih radnih mesta; Kampanja za obaveštavanje i podizanje svesti za javno mnjenje putem relevantnih aktivnosti; Održavanje sastanaka, konferencija; Regionalna saradnja i potpisivanje sporazuma regionalnog i međunarodnog karaktera u oblasti zaštite ličnih podataka; Prilike za sprovođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o pristupu javnim dokumentima isprepletene su sa podizanjem svesti građana usko saradnjom sa lokalnim i međunarodnim vlastima, civilnim društvom i u dizajniranju i sprovođenju različitih projekata kao što su IPA - TAIEKS

Međunarodna saradnja na pitanju zaštite ličnih podataka važan je deo stalne misije Agencije, imajući u vidu prioritet Vlade Republike Kosovo za evropske integracije.