70 - Mbrojtja E Te Dhenave | Template Website
Mbrojtja e të dhenave

Predmetna prava

Imate pravo da budete obavešteni u bilo kojem trenutku kada kontroler obrađuje vaše podatke, bilo da su ti podaci dobijeni od vas ili čak u onim slučajevima kada nisu dobijeni od vas. Ostvarivanje prava na informacije.

Imate pravo da pristupite svojim podacima svaki put kada kontroler potvrdi da obrađuje vaše lične podatke. Ostvarite pravo pristupa svojim podacima.

Imate pravo da tražite od administratora da ispravi vaše lične podatke ako su netačni i nepotpuni. Ostvari pravo na korekciju.

Imate pravo da zatražite od kontrolora da izbriše vaše lične podatke, ako se primenjuje jedan od uslova koje pruža LTMP. Vežbajte pravo na brisanje ('pravo da budete zaboravljeni').

Imate pravo da zatražite od kontrolora ograničenje obrade ličnih podataka ako se primeni jedan od uslova koje pruža LMDP. Vežbajte pravo na zadržavanje.

Kada zatražite od kontrolora pravo na ispravku, brisanje ili ograničavanje ličnih podataka, on je dužan da to saopšti bilo kom primaocu kome su lični podaci deklarisani.

Imate pravo da primite svoje lične podatke koje ste u vezi s vama dostavili kontroloru u određenom formatu i imate pravo da ih prenesete drugom kontroloru. Ostvari pravo na prenos podataka.

Imate pravo prigovora na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas, zbog posebne lične situacije, ako se obrada odnosi na član 5, stav 1, podstavke 1.5 i 1.6. Takođe imate pravo prigovora ako se obrada vrši u svrhu fer marketinga. Ostvari pravo na prigovor.

Imate pravo da ne podležete odluci zasnovanoj isključivo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje koje proizvodi efekte na vas ili na vas utiče na sličan način.

Sva ova prava kao što su pravo na informacije, pravo na pristup podacima, pravo na ispravku, pravo na ograničenje, pravo na brisanje, pravo na ograničenje, pravo na prenos, pravo na prigovor mogu ograničeni su ako takvo ograničenje poštuje suštinu osnovnih prava i sloboda i predstavlja neophodnu i srazmernu meru za garantovanje određenih situacija kako je definisano u članu 22. ZUJPP.

Ako smatrate da su vaša prava zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka prekršena, imate pravo da podnesete žalbu (sa mogućnošću da to kliknete u trenutku kada se otvori okvir za žalbu) pri Agenciji.

Ako ste pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu usled kršenja LTMP-a, imate pravo na nadoknadu štete od kontrolera ili obrađivača, podnošenjem tužbe nadležnom sudu.