76 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Za javne institucije

Javna ustanova u trenutku registracije zahteva za pristup javnim dokumentima dužna je da u roku od sedam (7) dana donese odluku za dozvolu pristupa potrebnom dokumentu, ili donese obrazloženu odluku za potpuno ili delimično odbijanje. i mora da obavesti podnosioca predstavke o sredstvima za žalbu. Ovaj period može se produžiti za najviše petnaest (15) dodatnih dana, kako je zakonom određeno.

Pre donošenja odluke o potpunom ili delimičnom odbacivanju prijave, javna institucija mora izvršiti test štete i javnog interesa.

Šutnja ili neodgovaranje javne institucije u roku koji je utvrđen ovim zakonom, smatra se negativnim odgovorom i omogućava podnosiocu predstavke da sledi postupke upravne žalbe i sudskog postupka.

Sve javne institucije dužne su da imenuju jedinicu ili službeno lice odgovorno za pristup javnim dokumentima.

Ako je zahtev nejasan i ne može da identifikuje traženu javnu ispravu, javna institucija treba da zatraži od podnosioca da razjasni zahtev pomažući podnosiocu da to učini.

Ako podnosilac zahteva podnese usmeno, službenik odgovoran za pristup javnim dokumentima javne institucije dužan je da sastavi pismeni zahtev da nastavi dalje.

Ako javna ustanova ne poseduje potreban dokument, ali ima saznanje o drugoj instituciji koja poseduje traženi dokument, mora ga u roku od pet (5) radnih dana od trenutka kada je podnosilac zahteva primio zahtev, obavestiti ga i naložiti mu instituciji koja poseduje dokument.

Ako javna institucija ne poseduje potreban dokument, ali takođe nema saznanja o tome koja ga javna institucija poseduje, trebalo bi odmah, ali najkasnije u roku od sedam (7) dana, da o tome obavesti podnosioca i da ga naloži upućeno Agenciji.

Javna ustanova mora da se obrati zahtevima za pristup javnim dokumentima ili ponovnoj upotrebi javnih isprava, odmah i u skladu sa principom objektivnosti i nepristrasnosti u skladu sa relevantnim Zakonom o opštem upravnom postupku.

Javne ustanove imaju pravo da određuju naknade koje podnosiocu prijave naplaćuju za kopiranje javnih dokumenata, naknade koje su utvrđene u skladu sa Uredbom br. 02/2012/MF o tarifama za pristup javnim dokumentima.