74 - Qasja Ne Informacion | Template Website
Qasja në dokumente publike

Definicije

Izrazi korišteni u Zakonu o pristupu javnim dokumentima imaju sljedeće značenje:
Javne institucije - podrazumevaju sledeće državne institucije i tela:
vlada i administracija na centralnom i lokalnom nivou; fizička ili pravna lica, ako vrše administrativne ovlasti ili nadležnosti i samo u vezi sa njima, vrše javne dužnosti ili posluju sa javnim sredstvima u skladu sa zakonima Republike Kosovo; zakonodavne institucije koje se odnose na njihove aktivnosti; institucionalne institucije u vezi sa njihovim aktivnostima; pravosudne institucije koje se odnose na njihove aktivnosti; nezavisne institucije definisane u ili osnovane u skladu sa Poglavljem KSII Ustava Republike Kosovo; politički subjekti zastupljeni u Skupštini Kosova, koji se finansiraju iz javnih sredstava; i javne kompanije u kojima država poseduje većinu akcija ili koje vrše javnu funkciju.
Javni dokument - znači bilo koji akt, činjenicu ili informaciju u elektronskom ili audio obliku, štampanom obliku, u vizuelnim ili audiovizuelnim snimcima koje izrađuje ili održava javna institucija;
Informacije - znače, ali nisu ograničene na, podatke, fotografije, crteže, video zapise, filmove, izveštaje, akte, tabele, projekte, skice ili druge dodatke, koje javne institucije proizvode, prihvataju, održavaju ili kontrolišu, bez obzira da li su uključeni u bilo koji dokument, kao i nezavisno od izvora, vremena nastanka, mesta deponovanja ili skladištenja, medija ili oblika u kojem se nalazi, imena ili javne ustanove u čije ime je stvorena ili bilo koje druge karakteristike;
Otvoreni podaci - znače podatke koje javne ustanove proizvode, prihvataju, čuvaju ili kontrolišu, a koje svako lice može slobodno koristiti, modifikovati i distribuirati, pod uslovom da ostanu otvoreni i pripisani izvoru;
Publikacija - znači stavljanje na raspolaganje javnosti u obliku koji uključuje štampanu, emitovanu i elektronsku formu;
Hosting - znači obezbeđivanje prostora na serveru i mrežna publikacija veb lokacija;
Lice - znači svako fizičko ili pravno lice, bez obzira na bilo koji razlog, kome je potreban pristup javnim dokumentima prema ovom zakonu;
Ponovna upotreba javnih dokumenata - ponovna upotreba javnih isprava od strane bilo koje osobe u komercijalne i nekomercijalne svrhe, osim prvobitne namene za koju su javni dokumenti proizvedeni;
Test oštećenja i javnog interesa - Pravni test kojim se procenjuje šteta koja bi bila naneta zaštićenom interesu od javnog interesa za objavljivanje, a koje bi trebalo da urade javne institucije pre nego što donesu odluku o odbijanju objavljivanja javnih dokumenata na sopstvenu inicijativu, kao što je i pre donošenja odluke o odbijanju zahteva za pristup javnim dokumentima, koji moraju biti uključeni u obrazloženje odluke o odbijanju;
Agencija - znači Agencija za informacije i privatnost, osnovana posebnim zakonom o zaštiti ličnih podataka;
Poverenik - nezavisno telo koje imenuje Skupština Kosova, u okviru Agencije, odgovorno za obezbeđivanje primene ovog zakona i Zakona o zaštiti ličnih podataka;
Odgovorni funkcioner - podrazumeva najvišeg administrativnog službenika javne institucije kako je definisano zakonom, a koji je odgovoran za odlučivanje u javnoj instituciji;
Službeno lice odgovorno za pristup javnim dokumentima - administrativno službeno lice u okviru javne ustanove, imenovano za prijem i registrovanje zahteva za pristup javnim dokumentima, za vršenje inicijalnog pregleda tih zahteva, za čuvanje i vođenje evidencije o tim zahtevima i izveštavanje o tim zahtevima;
Sud - nadležni sud određen zakonom o nadležnim sudovima za rešavanje upravnih predmeta.