50 - Per Aip | Template Website
rreth aip

Struktura i AIP-a

Agencijom predsedava Poverenik, koji zastupa Agenciju, organizuje i koordinira njen rad. Agencija ima generalnog direktora, koji vrši sve dužnosti glavnog administrativnog službenika, u skladu sa važećim zakonodavstvom. Organizaciona struktura Agencije sastoji se od dve (2) posebne stručne oblasti, za pristup javnim dokumentima i zaštitu ličnih podataka. Ove posebne profesionalne oblasti, definisane su, vođene i sastavljene od državnih službenika, u skladu sa ovim zakonom i odgovarajućim zakonodavstvom. Zvaničnici agencije suzdržavaju se od bilo kakvih radnji koje su u suprotnosti sa njihovim dužnostima i tokom mandata ne vrše se zanimanjima koja su u suprotnosti sa njihovim dužnostima, bilo sa ili bez plaćanja.