467 - Lajmi Single | Template Website
KONKURS - O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost
KONKURS - O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost

27/05/2020

Na osnovu člana 60. Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Skupština Republike Kosovo, raspisuje:

 

KONKURS 

 

O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost

 

 

 

Funkcija poverenika:

 

Poverenik je rukovodilac Agencije za informisanje i privatnost koji je nezavisni organ, odgovoran za nadzor sprovođenja zakonodavstva za zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima i informacijama. Poverenik se bira od strane skupštine Republike Kosovo većinom glasova svih njenih poslanika, na mandat od 5. (pet) godina, uz mogućnost ponovnog izbora na još jedan mandat.

 

Kriterijumi izbora:

 

Kandidati za poverenika trebaju ispuniti sledeće kriterijume:

 

1.1. Da bude državljani Republike Kosovo;

1.2. Da ima univerzitetsku diplomu u jednoj od sledećih oblasti: pravi fakultet, fakultet javne uprave ili fakultet međunarodnih odnosa;

1.3. Da ima najmanje 8. (osam) godina profesionalnog radnog iskustva, od kojih, najmanje treba imati 5. (pet) godina na rukovodećim pozicijama;

1.4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo ili da nije imao podignutu optužnicu tokom pet poslednjih godina;

1.5. Da ima visok moralni i profesionalni integritet;

1.6. Da ima iskustva i istaknuto znanje u oblasti zaštite ljudskih prava;

1.7. Da ne bude otpušten sa posla ili civilne službe disciplinskom merom;

1.8. Da nije vršio nikakvu funkciju u političkoj stranci tokom 5. (pet) poslednjih godina.

1.9. Ne smeju biti poslanici skupštine u sazivu skupštine Republike Kosova koji ih bira, ili koji su bili u Kabinetu Vlade u proteklom mandatu.

 

 

 

 

 

 

Prijavi treba priložiti prateću dokumentaciju:

 

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi; (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju)

·     Propratno pismo;

·     Biografija (CV);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;

·     Dokaz o radnom iskustvu (u prilogu dostaviti i izveštaj penzijskog trusta);

·     Dokaz da nije osuđivan za krivično delo pravosnažnom presudom i da nije imao optužnicu tokom 5. (pet) poslednjih godina.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

Link: http://www.kuvendikosoves.org/shq/punesimi/vende-te-lira-pune/

Na osnovu člana 60. Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Skupština Republike Kosovo, raspisuje:

 

KONKURS 

 

O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost

 

 

 

Funkcija poverenika:

 

Poverenik je rukovodilac Agencije za informisanje i privatnost koji je nezavisni organ, odgovoran za nadzor sprovođenja zakonodavstva za zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima i informacijama. Poverenik se bira od strane skupštine Republike Kosovo većinom glasova svih njenih poslanika, na mandat od 5. (pet) godina, uz mogućnost ponovnog izbora na još jedan mandat.

 

Kriterijumi izbora:

 

Kandidati za poverenika trebaju ispuniti sledeće kriterijume:

 

1.1. Da bude državljani Republike Kosovo;

1.2. Da ima univerzitetsku diplomu u jednoj od sledećih oblasti: pravi fakultet, fakultet javne uprave ili fakultet međunarodnih odnosa;

1.3. Da ima najmanje 8. (osam) godina profesionalnog radnog iskustva, od kojih, najmanje treba imati 5. (pet) godina na rukovodećim pozicijama;

1.4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo ili da nije imao podignutu optužnicu tokom pet poslednjih godina;

1.5. Da ima visok moralni i profesionalni integritet;

1.6. Da ima iskustva i istaknuto znanje u oblasti zaštite ljudskih prava;

1.7. Da ne bude otpušten sa posla ili civilne službe disciplinskom merom;

1.8. Da nije vršio nikakvu funkciju u političkoj stranci tokom 5. (pet) poslednjih godina.

1.9. Ne smeju biti poslanici skupštine u sazivu skupštine Republike Kosova koji ih bira, ili koji su bili u Kabinetu Vlade u proteklom mandatu.

 

 

 

 

 

 

Prijavi treba priložiti prateću dokumentaciju:

 

·     Dokaz o školskoj i stručnoj spremi; (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju)

·     Propratno pismo;

·     Biografija (CV);

·     Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;

·     Dokaz o radnom iskustvu (u prilogu dostaviti i izveštaj penzijskog trusta);

·     Dokaz da nije osuđivan za krivično delo pravosnažnom presudom i da nije imao optužnicu tokom 5. (pet) poslednjih godina.

 

 

 

PROCEDURA  KONKURISANJA

 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 09.06.2020. godine u 16:00 časova.

 

Aplikacije  se dostavljaju lično ili putem pošte, na adresu:

Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, Kancelarija N-217).

 

E-mailom: personeli.krk@assembly-kosova.org

 

Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta:

Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka Tereza“ bb.  ili u

Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova - www.assembly-kosova.org

 

Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 časova, na brojeve telefona: 038/ 211-648, 038/211-182  i +383 (0) 44 567-041.

 

Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta.

Korišćenje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevažećim.

 

Link: http://www.kuvendikosoves.org/shq/punesimi/vende-te-lira-pune/

}