Organogrami i Agjencisë për Informim dhe Privatësi bazuar në “Rregullore Nr. 01/2021 (AIP) për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë për Informim dhe Privatësi”