Konkurset e hapura: 

 


Prishtinë:21.07.2022

Njësia e Burimeve e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, bazuar në Ligjin nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, Rregulloren nr. 01/2022 për Pranimin, Vlersimin dhe Disiplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues, publikon këtë:

 

N J O F T I M

 

Përfundon procedura e konkursit të hapur të shpallur për nivelin e lartë drejtues për poziten e punës Drejtor i Përgjithshëm në kuadër të Agjencisë për Informim dhe Privatësi.

Në fazen e vlersimit të kandidateve, procedura e konkurimit përfundoj për shkak se nuk është plotësuar kriteri nga paragrafi 7 i nenit 7 të Rregullores nr. 01/2022 për Pranimin, Vlersimin dhe Disiplinen e Nëpunësve të Lartë Drejtues.

Shkarko dokumentin (PDF)


Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Agjencia për Informim dhe Privatësi shpall:

Konkurs


Lëvizje brenda kategorisë


Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin apo në një tjetër institucion të shërbimit civil.

Konkurset e hapura: 

 Njoftim

Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e rekrutimit për pozitën Zyrtar i Lartë për Inspektim në Agjencinë për Informim dhe Privatësi.


Në bazë të Ligjit Nr. 06/L – 114 për zyrtarët publikë, Neni 38 (1,2,3 dhe 4) dhe Rregullores (QRK) NR. 16/2020 për pranimin dhe karrierën në shërbimin civil të Republikës së Kosovë, Neni 40 Agjencia për Informim dhe Privatësi shpall:

Konkurs


Lëvizje brenda kategorisë


Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të së njëjtës kategori të punësuar në të njëjtin apo në një tjetër institucion të shërbimit civilTitulli i pozitës së punës: Zyrtar i lartë për inspektimKlasa e pozitës: Profesional 1Koeficienti/Paga: koef.8Nr. i kërkuar: 1Data e njoftimit: 29/03/2022Afati për aplikim: 13/04/2022 – 20/04/2022Institucioni: Agjencia për Informim dhe PrivatësiDepartamenti: Departamenti për Mbrojtjen e të Dhënave PersonaleDivizioni: Divizioni i Inspektimit dhe KontrollitVendi i punës: Zyrtar i Lartë për InspektimNr. i Referencës: RN00008719Kodi: RPC0002495

Shkarko dokumentin (PDF)Njoftimin për pezullim të procedurës së rekrutimit me nr. reference RN00008191 për pozitën Drejtor i Përgjithshëm në Agjencinë për Informim dhe Privatësi – 28.03.2022:

Shkarko dokumentin (PDF)Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme të rekrutimit për pozitën drejtor i përgjithshëm e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, të publikuar me datë 25.01.2022

Shkarko dokumentin (PDF)

.Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 (1.4) i Rregullores Nr.15/2020 përpranim, vlerësim dhe disiplinë të nivelit të lartë drejtues, Agjencia për Informim dhe Privatësi, shpallë:

Konkurs

Shkarko dokumentin (PDF)Njoftimin për ndërprerjen e procedurës së rekrutimit – 25.01.2022:

Shkarko dokumentin (PDF)N J O F T I M

 Lista e ngushtë për kandidatët që vazhdojnë procedurën e mëtejme të rekrutimit për pozitën drejtor i përgjithshëm e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, të publikuar me datë 05.11.2021. 

Shkarko dokumentin (PDF)Dt.22.12.2021

N J O F T I M

Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të aplikimeve për ekspert të jashtëm, si anëtar të Komisionit të Pranimit në kuadër të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, vazhdohet afati i aplikimit sipas shpalljes publike të datës 16.12.2021 edhe për 5 ditë të tjera respektivisht nga data 22.12.2021 deri më 27.12.2021.

Njësia e Burimeve Njerëzore (NJBNJ)

AGJENCIA PËR INFORMIM DHE PRIVATËSI

 Për më shumë shkarkoni dokumentin e shpalljes publike këtu.

Shkarko dokumentin (PDF)Njësia e burimeve njerëzore (NJBNJ) Njësia e burimeve njerëzore (NJBNJ) në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, duke u bazuar në dispozitat e nenit 41 paragrafit 5 pika 5.2 të Ligjit për Zyrtar Publik dhe nenit 10 paragrafi 7 të Rregullores nr.15/2020 për Pranimin, Vlerësimin dhe Disciplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues, bënë këtë: SHPALLJE PUBLIKEpër dy (2) ekspert të jashtëm në fushën e përzgjedhjes / vlerësimit të burimeve njerëzore nga organizata të specializuara apo universiteteDetyrat dhe përgjegjësitëEksperti i jashtëm do të jetë anëtar i Komisionit të Pranimit në kuadër të Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe do të kryej detyrat e tij, ashtu siç janë të përcaktuara në Rregulloren nr. 15/2020 për Pranimin, Vlerësimin dhe Disciplinën e Nëpunësve të Lartë Drejtues.

Për më shumë shkarkoni dokumentin e shpalljes publike këtu.


Njoftim për konkurs
Në bazë të nenit 40, paragrafi 2 të Ligjit Nr.06/L-114 për Zyrtaret Publik dhe nenit 6 paragrafi 1.4 i Rregullores Nr.15/2020 për pranim, vlerësim dhe disiplinë të nivelit të lartë drejtues, Departamenti për Menaxhimin e Zyrtarëve Publikë, shpallë
Konkurs
Pranim i mbyllur
*Të drejtë për aplikim në këtë procedure kanë vetëm nëpunësit civil ekzistues të kategorisë së lartë dhe të mesme drejtuesenë të gjithë Shërbimin Civil.
 • Titulli i pozitës së punës:  Drejtor i përgjithshëm (1)
 • Klasa e pozitës:  Drejtues i Lartë 1
 • Kohëzgjatja e emërimit Katër (4) vite
 • Koeficienti/Paga: 1171,18€
 • Nr. i kërkuar: 1
 • Data e njoftimit:  05/11/2021
 • Afati për aplikim: 05/12/2021 – 19/12/2021
 • Institucioni:  Agjencia për Informim dhe Privatësi
 • Departamenti:  Zyra e Drejtorit të Përgjitshëm
 • Vendi i punës Drejtues i Lartë 1
 • Nr. i Referencës:    RN00007853
 • Kodi i procedurës:  RPC0001662

Për më shumë shkarkoni dokumentin më poshtë ose lidhu në në Sistemin Informativ për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore apo