Jeton Arifi – Drejtor i Departamentit për Qasje në Dokumente Publike

e-mail: Jeton.arifi@rks-gov.net

tel: 038 200 629 61