Plani/raporti
Raport i Statistikave të Anketimit “Java e Promovimit të Qasjes në Dokumente Publike” 17 Nëntor, 2021
për periudhën Korrik – Dhjetor 2021 29 Korrik, 2021
Linku ZKA: https://www.zka-rks.org/wp-content/uploads/2021/06/RaportiAuditimit_AIP_2020_Shqip.pdf 2 Korrik, 2021
17 Qershor, 2021