Lumnije Demi
Drejtoreshë e përgjithshme

 

 

Zyra e Drejtoreshës së Përgjithshme

Lumnije Demi – Drejtoreshë e Përgjithshme

e-mail: lumnije.demi@rks-gov.net

tel: 038 200 62 955