Statistikat nga Departamenti i Qasjes në Dokumente Publike për periudhën trevjeçare Shtator 2021- Shtator 2023

Java e Qasjes në Dokumente Publike “Bashkë ta forcojmë transparencën”  QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE Raport Përmbledhës Shtator 2021- Shtator 2023 Agjencia për Informim dhe Privatësi paraqet të dhënat statistikore lidhur me numrin, profilin e ankuesve, institucionet ndaj të cilave janë paraqitur ankesat në Agjencinë për Informim dhe Privatësi për realizmin e së drejtës për qasje në dokumente publike gjatë një periudhë trevjeçare, respektivisht nga 01 shtatori i vitit 2021 deri më 01 shtator 2023. Periudha shtator 2021 -shtator 2022 Gjatë periudhës njëvjeçare [01 shtator 2021 deri 01 shtator 2022] numri total i ankesave, ndaj të gjitha institucioneve publike, ka arritur shifrën prej treqind e dyzetë e tetë (348) ankesa. Nëntëdhjetë e gjashtë (96) ankesa janë adresuar ndaj Komunave; nëntëdhjetë e dy (92) ankesa janë adresuar ndaj Agjencive të Pavarura; shtatëdhjetë e nëntë (79) ankesa janë adresuar ndaj Ministrive;  njëzetë e shtatë (27) ankesa janë adresuar ndaj ZKM-së; nëntëmbëdhjetë (19) ankesa janë adresuar ndaj Sistemit Prokurorial;  pesëmbëdhjetë (15) ankesa janë adresuar ndaj Sistemit Gjyqësor, njëmbëdhjetë (11) ankesa janë adresuar ndaj Zyrës së Presidentes, pesë (5) ankesa janë adresuar ndaj Kuvendit të Kosovës dhe katër (4) ankesa janë adresuar ndaj Policisë së Kosovës Nga totali i përgjithshëm i ankesave të shqyrtuara, njëqind e tridhjetë e gjashtë (136) janë mbyllur me raporte dhe vendime përfundimtare; njëqind e nëntë (109) ankesa janë mbyllur pas pranimit të shkresës njoftuese të Agjencisë, institucionet kanë ofruar qasje në dokumente publike;  shtatëdhjetë e tetë (78) ankesa janë mbyllur pas pranimit të vendimit detyrues, institucionet kanë ofruar qasje në dokumente publike;  njëzet e dy (22) ankesa janë përmbyllur me vendime refuzuese dhe tri (3) ankesa janë mbyllur me shqiptim të gjobës; Njëqind e pesëdhjetë e një (151) ankesa/ Organizatat Jo-Qeveritare(OJQ-të)

 • Pesëdhjetë (50) ankesa ndaj Komunave;
 • Tridhjetë e katër (34) ankesa ndaj Ministrive;
 • Njëzetë e katër (24) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura;
 • Dymbëdhjetë (12) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit;
 • Gjashtëmbëdhjetë (16) ankesa ndaj Sistemit Prokurorial;
 • Shtatë (7) ankesa ndaj Sistemit Gjyqësor;
 • Tri (3) ankesa ndaj Policisë së Kosovës;
 • Tri (3) ankesa ndaj Kuvendit të Kosovës;
 • Dy (2) ankesa ndaj Zyrës së Presidentes.

Pesëdhjetë e një (51) ankesa/Mediat

 • Dymbëdhjetë (12) ankesa ndaj Ministrive;
 • Dy (2) ankesa ndaj Komunave;
 • Trembëdhjetë (13) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit;
 • Dymbëdhjetë (12) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura ;
 • Dy (2) ankesa ndaj Sistemit Prokurorial;
 • Dy (2) ankesa ndaj Kuvendit të Kosovës;
 • Tetë (8) ankesa ndaj Zyrës së Presidentes.

 Individët/qytetari – njëqind e dyzet e gjashtë (146) ankesa

 • Pesëdhjetë e gjashtë (56) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura;
 • Dyzet e katër (44) ankesa ndaj Komunave;
 • Tridhjetë e tri (33) ankesa ndaj Ministrive;
 • Tetë (8) ankesa ndaj Sistemit Gjyqësor;
 • Një (1) ankesë ndaj Sistemit Prokurorial;
 • Dy (2) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit;
 • Një (1) ankesë ndaj Policisë së Kosovës;
 • Një (1) ankesë ndaj Zyrës së Presidentes.

Periudha shtator 2022 -shtator 2023 Gjatë periudhës njëvjeçare [01 shtator 2022 deri 01 shtator 2023] numri total i ankesave, ndaj të gjitha institucioneve publike, janë paraqitur katërqind e pesëdhjetë e tri (453) ankesa.Nga numri i përgjithshëm prej katërqind e pesëdhjetë e tri (453) ankesave, janë paraqitur  njëqind e dyzetë (140) ankesa ndaj Komunave; njëqind e njëzetekatër (124) ankesa  ndaj Ministrive; njëqind e njëzetetre (123) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura; njëzetë e gjashtë (26) ankesa ndaj Sistemit Gjyqësor; katërmbëdhjetë (14) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit; dymbëdhjetë (12) ankesa ndaj Sistemit Prokurorial; dhjetë (10) ankesa ndaj Policisë së Kosovës; tri (3) ankesa ndaj Kuvendit të Kosovës dhe një (1) ankesë ndaj Zyrës së Presidentes. Nga totali i përgjithshëm i këtyre ankesave të shqyrtuara, treqind e katër (304) ankesa janë mbyllur me raporte dhe vendime përfundimtare, katër (4) ankesa janë mbyllur pas pranimit të shkresës njoftuese të Agjencisë, institucionet kanë ofruar qasje në dokumente publike; nëntëdhjetë e nëntë (99) ankesa janë mbyllur pas pranimit të vendimit detyrues, institucionet kanë ofruar qasje në dokumente publike;  tridhjetë e tetë (38) ankesa janë përmbyllur me vendime refuzuese dhe tetë (8) ankesa janë mbyllur me shqiptim të gjobës. PROFILI I PALËVE ANKUESE- / KATËRQIND E PESËDHJETË E TRI (453) ANKESANjëqind e tridhjetë e gjashtë (136) ankesa/Organizatat  Jo-Qeveritare (OJQ -të)

 • Pesëdhjetë e një (51) ankesa ndaj Komunave;
 • Tridhjetë (30) ankesa ndaj Ministrive;
 • Njëzetë e tri (23) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura;
 • Katërmbëdhjetë (14) ankesa ndaj Sistemit Gjyqësor;
 • Tetë (8) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit;
 • Pesë (5) ankesa ndaj Sistemit Prokurorial;
 • Tri (3) ankesa ndaj Policisë së Kosovës;
 • Një (1) ankesë ndaj Kuvendit të Kosovës;
 • Një (1) ankesë ndaj Zyrës së Presidentes.

Gjashtëdhjetë e katër (64) ankesa/Mediat 

 • Njëzetë e tri (23) ankesa ndaj Ministrive;
 • Nëntëmbëdhjetë (19) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura;
 • Dymbëdhjetë (12) ankesa ndaj Komunave;
 • Katër (4) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit;
 • Tri (3) ankesa ndaj Sistemit Prokurorial;
 • Dy (2) ankesa ndaj Policisë së Kosovës;
 • Një (1) ankesë ndaj Kuvendit të Kosovës.

 Dyqind e pesëdhjetë e tri (253) ankesa/Grupe të tjera të interesit

 • Tetëdhjetë e një (81) ankesa ndaj Agjencive të Pavarura;
 • Shtatëdhjetë e shtatë (77) ankesa ndaj Komunave;
 • Shtatëdhjetë e një (71) ankesa ndaj Ministrive;
 • Dymbëdhjetë (12) ndaj Sistemit Gjyqësor;
 • Pesë (5) ndaj Policisë së Kosovës;
 • Katër (4) ankesa ndaj Sistemit Prokurorial;
 • Dy (2) ankesa ndaj Zyrës së Kryeministrit
 • Një (1) ankesë ndaj Kuvendit të Kosovës.

INFORMATA KRAHASUESE për vitet  2021-2023  

 • Periudha (01 shtator 2021 deri 01 shtator 2022) numri total i ankesave 348
 • Periudha (01 shtator 2022 deri 01 shtator 2023) numri total i ankesave 453

Diferenca – 105 në rritje  Niveli lokal (Komunat)

 • Nëntëdhjetë e gjashtë (96) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Njëqind e dyzetë (140) ankesa (01 shtator 2022- 01 shtator 2023)

Diferenca – 44 ankesa në rritje  Ministritë

 • Shtatëdhjetë e nëntë (79) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Njëqind e njëzetekatër (124) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 45 ankesa në rritje   Agjencitë e Pavarura

 • Nëntëdhjetë e dy (92) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Njëqind e njëzetetre (123) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 31 ankesa në rritje    Sistemi Gjyqësor

 • Pesëmbëdhjetë (15) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Njëzetë e gjashtë (26) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 11 ankesa në rritje    Policia e Kosovës

 • Katër (4) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Dhjetë (10) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 6 ankesa në rritje     Zyra e Kryeministrit

 • Njëzetë e shtatë (27) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Katërmbëdhjetë (14) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 13 ankesa në rënie    Sistemi Prokurorial

 • Nëntëmbëdhjetë (19) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Dymbëdhjetë (12) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 7 ankesa në rënie  Kuvendi i Kosovës

 • Pesë (5) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Tri (3) ankesa (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 2 ankesa në rënie  Zyra e Presidentes

 • Njëmbëdhjetë (11) ankesa (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Një (1) ankesë (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 2 ankesa në rënie   Profili i palëve ankuese –  treqind e dyzetë e tetë (348) ankesa  Organizatat Jo-Qeveritare

 • Njëqind e pesëdhjetë e një (151) ankesa/OJQ-të (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Njëqind e tridhjetë e gjashtë (136) ankesa /OJQ-të (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 15 ankesa në rënie  Mediat

 • Pesëdhjetë e një (51) ankesa/ Mediat (01 shtator 2021 -01 shtator 2022)
 • Gjashtëdhjetë e katër (64) ankesa/ Mediat (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 13 ankesa në rritje Grupe të tjera të interesit

 • Njëqind e dyzet e gjashtë (146) ankesa/Grupe të tjera të interesit (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)
 • Dyqind e pesëdhjetë e tri (253) ankesa/Grupe të tjera të interesit (01 shtator 2022 -01 shtator 2023)

Diferenca – 107 ankesa në rritje

Shkarko dokumentin (DOCX)

https://www.vudols.com