Legjislacioni - Mbrojtja e të Dhënave Personale


Udhëzues rreth Mbrojtes në të Dhëna Personale

[/ux_text]

Rregulloret e Agjencisë për Informim dhe Privatësi

Rregullore
29 Dhjetor, 2023
30 Nëntor, 2023
29 Shtator, 2023
30 Qershor, 2023
28 Dhjetor, 2022
27 Shtator, 2022
8 Gusht, 2022
7 Korrik, 2022
28 Shkurt, 2022
Publikimi në Gazeta Zyrtare e Republikës të Kosovës: https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=53066 2 Shkurt, 2022