Rregullore nr. XX/2021 për procedurat e shqyrtimit të ankesave për Qasje në Dokumente Publike

Rregullorja Nr. XX/2021 për Procedurat e Shqyrtimit të Ankesave për Qasje në Dokumente Publike ka për qëllim përcaktimin e rregullave për shqyrtimin e ankesave të pranuara nga Agjencia, në rastet kur institucioni publik e kufizon ose refuzon qasjen në dokumentet publike personave fizikë dhe juridikë.

 

Faza e konsultimeve publike ka përfunduar.

 Data e fillimit: 13/09/2021
 Data e mbarimit : 24/09/2021
 Shkarko dokumentin : Drafti-Final-Rregullorja-per-shqyrtimin-e-ankesave_QDP.docx
 Personi kontaktues : Arbian Arifi arbian.arifi@rks-gov.net Mirvete Aliu mirvete.aliu@rks-gov.net
https://www.vudols.com