Rregullore Nr. XX/2021 për Mënyrën e Kryerjes së Inspektimit dhe Kontrollit

Data E Fillimit:
05/11/2021
Data E Mbarimit:
25/11/2021

Rregullore Nr. XX/ XXXX për Procedurat e Brendshme për Shqyrtimin e Ankesave

Data E Fillimit:
05/11/2021
Data E Mbarimit:
25/11/2021

Rregullorja për Organizimin e Brendshëm AIP

Data E Fillimit:
21/09/2021
Data E Mbarimit:
04/10/2021