📌 Agjencia për Informim dhe Privatësi mbylli aktivitetet e Javës së Qasjes në Dokumente Publike me një Diskutim Informues me organizatat, bizneset dhe qytetarët e regjionit të Prishtinës në mbështetje të Platforma Civikos, me qëllim të informimit të tyre mbi fushëveprimin e AIP-së dhe thellimin e bashkëpunimit me sektorët përkatës.
📣 Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva Dërmaku, në cilësinë e panelistes dha një pasqyrë gjithëpërfshirëse të temës, duke theksuar në veçanti rëndësinë e sigurimit të qasjes në dokumente publike, në njërën anë dhe në anën tjetër, mbrojtjen e të dhënave personale si aspekte thelbësore në forcimin e transparencës dhe ngritjes së llogaridhënies institucionale.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, z. Lulzim Rafuna theksoi rëndësinë e realizimit të këtyre dy të drejtave për sektorin privat. Gjithashtu, ai paraqiti edhe sfidat dhe nevojat e kompanive private për mbrojtje të të dhënave, përkatësisht në forcimin e masave të sigurisë. 💼🔍
📑Eksperti Ligjor, z. Qerkin Berisha prezantoi gjetjet e Analizës së Kornizës Ligjore dhe Implementimin në Praktik për qasje në dokumente publike dhe mbrojtje të të dhënave personale. Ndër tjerash, ai theksoi punën dhe bashkëpunimin e Agjencisë me organizata të shoqërisë civile dhe media drejt forcimit të transparencës dhe llogaridhënies.
Ngjarja përfundoi më një diskutim interaktiv, ku pjesëmarrësit patën mundësi të shtrojnë pyetje rreth çdo paqartësie në lidhje me qasjen në dokumente publike dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Komisionerja, ju bëri thirrje të pranishmëve të nxisin bashkëpunimet mes organizatave të shoqërisë civile, mediave, dhe AIP-së për të promovuar së bashku realizimin e këtyre dy te drejtave. 🤝
——————————————–
📌 Agencija za informacije i privatnost zatvorila je Nedelju pristupa javnim dokumentima informativnom diskusijom sa organizacijama, privrednicima i građanima regiona Prištine u znak podrške Građanskoj platformi, sa ciljem da ih informiše o obimu AIP-a i produbi saradnju sa relevantne sektore.
📣 Poverenica za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, kao panelistkinja, dala je sveobuhvatan pregled teme, naglašavajući posebno značaj obezbeđivanja pristupa javnim dokumentima, s jedne strane, as druge strane, zaštite ličnih podataka kao suštinskih aspekata u jačanju transparentnosti. i podizanje institucionalne odgovornosti.
Predsednik Privredne komore Kosova g. Lulzim Rafuna je istakao značaj ostvarivanja ova dva prava za privatni sektor. Takođe je predstavio izazove i potrebe privatnih kompanija za zaštitom podataka, odnosno u jačanju mera bezbednosti. 💼🔍
📑 Pravni stručnjak, g. Qerkin Berisha je predstavio nalaze Analize pravnog okvira i implementacije u praksi za pristup javnim dokumentima i zaštitu ličnih podataka. On je, između ostalog, istakao rad i saradnju Agencije sa organizacijama civilnog društva i medijima na jačanju transparentnosti i odgovornosti.
Događaj je završen interaktivnom diskusijom, gde su učesnici imali priliku da postave pitanja o nejasnoćama u vezi sa pristupom javnim dokumentima i zaštitom podataka o ličnosti. Poverenik je pozvao prisutne da podstiču saradnju između organizacija civilnog društva, medija i AIP-a kako bi zajednički promovisali ostvarivanje ova dva prava. 🤝
—————————————————-
📌 The Information and Privacy Agency closed the Access to Public Documents Week with an informative discussion with organizations, businesses and citizens of the Prishtina region in support of the Civic Platform, with the aim of informing them about the scope of the IPA and deepening cooperation with relevant sectors.
📣 Commissioner for Information and Privacy, Mrs. Krenare Sogojeva Drëmaku, as a panellist, gave a comprehensive overview of the topic, emphasizing in particular the importance of ensuring access to public documents, on the one hand, and on the other hand, the protection of personal data as essential aspects in strengthening transparency and raising of institutional accountability.
The President of the Chamber of Commerce of Kosovo, Mr. Lulzim Rafuna emphasized the importance of realizing these two rights for the private sector. He also presented the challenges and needs of private companies for data protection, namely in strengthening security measures. 💼🔍
📑 Legal expert, Mr. Qerkin Berisha presented the findings of the Legal Framework Analysis and Implementation in Practice for access to public documents and protection of personal data. Among other things, he emphasized the work and cooperation of the Agency with civil society organizations and the media towards strengthening transparency and accountability.
The event ended with an interactive discussion, where participants had the opportunity to ask questions about any ambiguity regarding access to public documents and the protection of personal data. The commissioner called on those present to encourage cooperation between civil society organizations, the media, and IPA to jointly promote the realization of these two rights. 🤝
 

28/09/2023

Në vazhdën e aktiviteteve të Javës së Qasjes në Dokumente Publike, Agjencia për Informim dhe Privatësi, me mbështetje të OSCE Mission in Kosovo, sot mbajti Konferencën me Sekretarë të Përgjithshëm të institucioneve qendrore dhe Agjencive të Pavarura, me media dhe përfaqësues të OJQ-ve, me qëllim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies institucionale për zbatimin e detyrimeve ligjore të institucioneve, siç parashihen me Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.
Për shënimin e Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacion, Komisionerja për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogojeva Dermaku, nisi Konferencën duke theksuar se publikimi proaktiv i dokumente publike përveç që ofron qasje të lehtë në informacione për qytetarët, ndihmon edhe në zhvillimin institucional demokratik dhe rrit besimin e qytetarëve ndaj institucioneve.
Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë, Lumnije Demi prezantoi raportin krahasimor të ankesave për Qasje në Dokumente Publik ndaj institucioneve, përkatësisht Zyrës së Kryeministrit, Ministrive dhe të Agjencive të Pavarura për periudhën shtator 2021-2022 dhe shtator 2022-2023.
Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshkaj, diskutoi rreth sfidave dhe mundësive të APK-së në realizimin e së drejtës për qasje në dokumente publike dhe potencoi se transparenca dhe llogaridhënia është njëra ndër komponentët kryesore për parandalimin e korrupsionit që ndihmon edhe në sigurimin më të lehtë të informatave për publikun.
Zyra e Kryeministrit u përfaqësua nga Zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm, Arben Krasniqi, i cili potencoi se Qeveria e Kosovës me anë të veprimeve që po i ndërmerr drejt transformimit digjital ka për synim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies, si dhe përmirësimin e qasjes në dokumente publike dhe shërbimeve tjera për qytetarët.
Zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Financave, Enis Spahiu, diskutoi rreth realizimit të së drejtës për qasje në dokumente publike dhe rritjes së transparencës për shpenzimin e parasë publike. Ndër tjerash, ai theksoi se Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka vendosur standard të lartë për sa i përket planifikimit të buxhetit dhe shpenzimit të parasë publike.
Fjalë rasti mbajti Meghan McCormack, Udhëheqësja e Divizionit të Qeverisjes nga Misioni i OSBE-së në Kosovë, e cila theksoi se statistikat krahasimore gjatë periudhës shtator 2021-2023 treguan një rritje te ankesave, duke sugjeruar se kjo rritje shërben si një tregues pozitiv i përpjekjeve të suksesshme të Komisioneres dhe Agjencisë në rritjen e ndërgjegjësimit tek qytetarët për realizimin e të drejtës së tyre për qasje ne dokumente publike.
Kryeredaktori i Portalit Telegraf, Muhamet Hajrullahu, diskutoi rreth sfidave të gazetarëve në realizimin e qasjes në dokumente publike, duke theksuar se mediat janë vetëm transmetues të veprimeve të institucioneve tek qytetarët. Si një ndër sfidat kryesore ai përmendi heshtjen e institucioneve për kërkesat për qasje në dokumente publike, e cila ndikon në humbjen e besimit të qytetareve kundrejt institucioneve.
Hulumtuesja Ligjore e Institutit të Kosovës për Drejtësi, Eranda Zekaj, pas paraqitjes së raportit për kërkesat e qytetarëve dhe grupeve tjera të interesit për qasje në dokumente publike, vlerësoi punën e Komisioneres për krijimin e precedentëve pozitiv dhe rritjen e nivelit te transparencës dhe llogaridhënies në bazë të veprimeve të cilat i ka ndërmarrë Agjencia.
Komisionerja përfundoi punimet e kësaj konference duke ju bërë thirrje të gjithë krerëve institucional të jenë më të hapur ndaj publikut, në mënyrë që ta forcojmë transparencën dhe llogaridhënien. Gjithashtu, ajo theksoi obligimin ligjor të institucioneve për caktimin e Zyrtarit për Qasje në Dokumente Publike, i cili do të shërbente si mekanizëm efikas për përshpejtimin e procesimit të kërkesave për qasje në dokumente publike.
————————————————–
Nakon aktivnosti u okviru Nedelje pristupa javnim dokumentima, Agencija za informacije i privatnost, uz podršku OSCE Mission in Kosovo, danas je održala Konferenciju sa generalni sekretar centralnih institucija i nezavisnih agencija, sa predstavnicima medija i nevladinih organizacija, u cilju povećanja transparentnosti i institucionalne odgovornosti za sprovođenje zakonskih obaveza institucija, predviđenih Zakonom o pristupu javnim dokumentima.
Povodom obeležavanja Međunarodnog dana univerzalnog pristupa informacijama, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku započela je Konferenciju istakavši da proaktivno objavljivanje javnih dokumenata, osim što omogućava lak pristup informacijama građanima, pomaže i u demokratskom institucionalni razvoj i povećava poverenje građana prema institucijama.
Generalni direktor Agencije, Lumnije Demi, predstavio je uporedni izveštaj žalbi za pristup javnim dokumentima protiv institucija, odnosno kabineta premijera, ministarstava i nezavisnih agencija za period septembar 2021-2022 i septembar 2022-2023.
Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Yll Buleshkaj je razgovarao o izazovima i mogućnostima APK u ostvarivanju prava na pristup javnim dokumentima i naglasio da je transparentnost i odgovornost jedna od glavnih komponenti za prevenciju korupcije koja takođe pomaže u obezbeđivanju lakšeg informisanja javnosti.
Kabinet premijera predstavljao je zamenik generalnog sekretara Arben Krasniqi, koji je istakao da Vlada Kosova, kroz akcije koje preduzima u pravcu digitalne transformacije, ima za cilj da poveća transparentnost i odgovornost, kao i da poboljša pristup javnim dokumentima. druge usluge za građane.
Zamenik generalnog sekretara Ministarstva finansija Enis Spahiu razgovarao je o ostvarivanju prava na pristup javnim dokumentima i povećanju transparentnosti trošenja javnog novca. On je, između ostalog, naglasio da je Ministarstvo finansija, rada i transfera postavilo visok standard u planiranju budžeta i trošenju javnog novca.
Govoreći tom prilikom, Meghan McCormack, šef Odseka za upravljanje iz Misije OEBS-a na Kosovu, naglasila je da je uporedna statistika u periodu septembar 2021-2023. pokazala porast žalbi, sugerišući da ovo povećanje služi kao pozitivan pokazatelj uspeha napora Poverenika i Agencije u podizanju svesti građana za ostvarivanje prava na pristup javnim dokumentima.
Glavni i odgovorni urednik portala Telegraf Muhamet Hajrullahu govorio je o izazovima novinara u ostvarivanju pristupa javnim dokumentima, ističući da su mediji samo prenosioci delovanja institucija građanima. Kao jedan od glavnih izazova naveo je ćutanje institucija u vezi sa zahtevima za pristup javnim dokumentima, što utiče na gubitak poverenja građana prema institucijama.
Pravni istraživač Kosovskog instituta za pravosuđe Eranda Zekaj, nakon predstavljanja izveštaja o zahtevima građana i drugih interesnih grupa za pristup javnim dokumentima, ocenila je rad Poverenika za stvaranje pozitivnih presedana i povećanje stepena transparentnosti i odgovornosti. na osnovu preduzetih radnji Agencije.
Poverenik je zaključio rad ove konferencije pozivajući sve institucionalne lidere da budu otvoreniji prema javnosti, kako bismo ojačali transparentnost i odgovornost. Takođe, istakla je zakonsku obavezu institucija da imenuju službenika za pristup javnim dokumentima, koji bi poslužio kao efikasan mehanizam za ubrzanje obrade zahteva za pristup javnim dokumentima.
—————————————————————
Following the activities of the Access to Public Documents Week, the Agency for Information and Privacy, with the support of the OSCE Mission in Kosovo, today held the Conference with Secretary Generals of central institutions and Independent Agencies, with media and NGO representatives, in order to increase transparency and institutional accountability for the implementation of legal obligations of institutions, as provided by the Law on Access to Public Documents.
To mark the International Day for Universal Access to Information, the Commissioner for Information and Privacy, Krenare Sogojeva Dermaku, started the Conference by emphasizing that the proactive publication of public documents, in addition to providing easy access to information for citizens, also helps in democratic institutional development and increases citizens’ trust towards institutions.
The General Director of the Agency, Lumnije Demi, presented the comparative report of complaints for Access to Public Documents against institutions, namely the Prime Minister’s Office, Ministries and Independent Agencies for the period September 2021-2022 and September 2022-2023.
The Director of the Agency for the Prevention of Corruption, Yll Buleshkaj, discussed the challenges and opportunities of the APK in realizing the right to access public documents and emphasized that transparency and accountability is one of the main components for the prevention of corruption that also helps in ensuring easier information for the public.
The Prime Minister’s Office was represented by the Deputy Secretary General, Arben Krasniqi, who emphasized that the Government of Kosovo, through the actions it is taking towards digital transformation, aims to increase transparency and accountability, as well as improve access to public documents. and other services for citizens.
The Deputy General Secretary of the Ministry of Finance, Enis Spahiu, discussed the realization of the right to access public documents and the increase of transparency for spending public money. Among other things, he emphasized that the Ministry of Finance, Labor and Transfers has set a high standard in terms of budget planning and spending public money.
Speaking on the occasion, Meghan McCormack, Head of the Governance Division from the OSCE Mission in Kosovo, pointed out that comparative statistics during the period September 2021-2023 showed an increase in complaints, suggesting that this increase serves as a positive indicator of efforts successful of the Commissioner and the Agency in raising awareness among citizens for the realization of their right to access public documents.
The editor-in-chief of Telegraf Portal, Muhamet Hajrullahu, discussed the challenges of journalists in achieving access to public documents, stressing that the media are only transmitters of the actions of institutions to citizens. As one of the main challenges, he mentioned the silence of the institutions regarding the requests for access to public documents, which affects the loss of trust of the citizens towards the institutions.
The Legal Researcher of the Kosovo Law Institute, Eranda Zekaj, after presenting the report on the requests of citizens and other interest groups for access to public documents, evaluated the work of the Commissioner for creating positive precedents and increasing the level of transparency and accountability based of the actions taken by the Agency.
The Commissioner concluded the work of this conference by calling on all institutional heads to be more open to the public, so that we can strengthen transparency and accountability. Also, she emphasized the legal obligation of the institutions to appoint the Official for Access to Public Documents, which would serve as an efficient mechanism for speeding up the processing of requests for access to public documents.
 

27/09/2023

📌 📋 Dita e tretë e Javës së Qasjes në Dokumente Publike sot vazhdoi me Punëtorinë “Ngritja e Transparencës në Sistemin Prokurorial përmes Qasjes në Dokumente Publike”.
 
Me mbështetje të U.S. Embassy Kosovo, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka mbledhur në këtë Punëtori, Kryeprokurorë, Prokurorë dhe përfaqësues të të gjitha Institucioneve të Sistemit Prokurorial në Kosovë, për të diskutuar dhe njëherit promovuar të drejtën për qasje në dokumente publike, si një shtyllë e fortë e llogaridhënies dhe transparencës, në njërën anë dhe në anën tjetër për shkëmbimit e praktikave më të mira dhe standardeve ndërkombëtare.
Konferenca u hap me Komisioneren e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogojeva Dermaku e cila potencoi se publikimi me vetiniciativë i dokumenteve publike, për aq sa lejon korniza ligjore e fushëveprimtarisë së Sistemit Prokurorial, ndikon në rritjen e performancës dhe vetëzhvillimin e prokurorëve, e që rrjedhimisht rrit edhe përgjegjësinë publike të tyre.
John Hanley, Këshilltar Ligjor i Ambasadës Amerikane theksoi se transparenca e institucioneve është thelbësore për shoqërinë demokratike, sepse ju mundëson qytetarëve qasjen në informata si dhe ndihmon institucionet në rritjen e përgjegjësisë dhe llogaridhëniës për proceset vendimmarrëse.
Për rëndësinë e zbatimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike Ushtruesi i Detyrës si Kryeprokurorë i Shtetit, Besim Kelmendi theksoi se transparenca dhe llogaridhënia, përveç se janë obligim ligjor gjithashtu reflektojnë edhe integritetin për të paraqitur punën e institucioneve në mënyrë sa me dinjitoze.
Zëvendës Kryesuesi i Këshillit Prokurorial, Veton Shabani gjithashtu theksoi se zbatimi i Ligjit për Qasje në Dokumente Publike ka rëndësi të veçantë për institucionet dhe se në kuadër të forcimit të transparencës dhe llogaridhënies, Këshilli Prokurorial i Kosovës është në fazën e draftimit të Rregullores për Qasje në Dokumente Publike
Dy ekspertët e Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së, Sean O’Neill dhe Bobak Talebian prezantuan perspektivat e SHBA-së për rregullat e Sistemit Prokurorial për Qasje në Dokumente Publike, theksuan rëndësinë e mbajtjes së regjistrave, si dhe praktikat më të mira për qasje ndaj kërkesave komplekse për qasje në dokumente publike.
Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë, Lumnije Demi, prezantoi statistikat trevjeçare të periudhës Shtator 2021- Shtator 2023 për ankesa ndaj Sistemit Prokurorial për Qasje në Dokumente Publike, përfshirë këtu profilin e palës ankuese, numrin, kategorinë dhe natyrën e ankesave.
Gjatë punëtorisë pjesëmarrësit u përfshinë në një diskutim konstruktiv, ku ata patën mundësi ti paraqesin sfidat dhe mundësitë e tyre drejt realizimit të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në tërësi. Komisionerja, duke uruar që kjo punëtori të ketë shërbyer si udhërrëfyes për të ngritur nivelin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike në zbatimin e detyrimeve ligjore, përmbylli punimet e punëtorisë.
——————————————————-
📌 📋Treći dan Nedelje pristupa javnim dokumentima nastavljen je danas Radionicom „Povećanje transparentnosti u sistemu tužilaštva kroz pristup javnim dokumentima“.
Uz podršku U.S Embassy in Kosovo, Agencija za informacije i privatnost okupila je na ovoj radionici, glavne tužioce, tužioce i predstavnike svih institucija tužilačkog sistema na Kosovu, kako bi razgovarali i istovremeno promovisali pravo na pristup javnim dokumentima, kao snažnom stubu odgovornosti i transparentnosti, s jedne i s druge strane za razmenu najboljih praksi i međunarodnih standarda.
Konferenciju je otvorila poverenica Agencije za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku, koja je istakla da samoinicijativno objavljivanje javnih isprava, u meri u kojoj zakonski okvir delokruga tužilačkog sistema dozvoljava, utiče na učinak i -razvoj tužilaca, a samim tim i povećanje njihove javne odgovornosti.
John Hanley, pravni savetnik Američke ambasade, naglasio je da je transparentnost institucija neophodna za demokratsko društvo, jer omogućava građanima pristup informacijama i pomaže institucijama da povećaju odgovornost i odgovornost za procese donošenja odluka.
Povodom značaja implementacije Zakona o pristupu javnim dokumentima, vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Besim Kelmendi je naglasio da transparentnost i odgovornost, osim što su zakonska obaveza, odražavaju i integritet predstavljanja rada državnog organa. institucije na najdostojanstveniji način.
Zamenik predsedavajućeg Tužilačkog saveta Veton Shabani je takođe naglasio da je primena Zakona o pristupu javnim dokumentima od posebnog značaja za institucije i da je u okviru jačanja transparentnosti i odgovornosti Tužilački savet Kosova u izradi. faza Uredbe o pristupu javnim dokumentima
Dva stručnjaka iz američkog Ministarstva pravde, Sean O’Neill i Bobak Talebian, predstavili su američku perspektivu o pravilima tužilačkog sistema za pristup javnim evidencijama, istakli značaj vođenja evidencije i najbolje prakse za pristup složenim zahtevima za pristup javnosti dokumenti.
Generalni direktor Agencije, Lumnije Demi, predstavio je trogodišnju statistiku za period septembar 2021-septembar 2023 za žalbe Tužilačkom sistemu za pristup javnim dokumentima, uključujući profil podnosioca žalbe, broj, kategoriju i prirodu žalbi.
Tokom radionice, učesnici su bili uključeni u konstruktivnu diskusiju, gde su imali priliku da predstave svoje izazove i mogućnosti u pravcu realizacije Zakona o pristupu javnim dokumentima u celini. Poverenik je, uz nadu da je ova radionica poslužila kao putokaz za podizanje nivoa transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u sprovođenju zakonskih obaveza, zaključio rad radionice.
——————————————————————————————–
📌 📋The third day of the Access to Public Documents Week continued today with the Workshop “Increasing Transparency in the Prosecution System through Access to Public Documents”.
With the support of the U.S. Embassy in Kosovo, the Agency for Information and Privacy, in this Workshop has brought together, Chief Prosecutors, Prosecutors and representatives of all the Institutions of the Prosecution System in Kosovo, to discuss and at the same time promote the right to access public documents, as a strong pillar of accountability and transparency, on the one hand and on the other for the exchange of best practices and international standards.
The conference was opened with the Commissioner of the Information and Privacy Agency, Krenare Sogojeva Dermaku, who emphasized that the proactive publication of public documents, as far as the legal framework of the scope of the Prosecutorial System allows, affects the performance and self-development of prosecutors, and consequently, it also increases their public responsibility.
John Hanley, Legal Advisor of the American Embassy emphasized that transparency of institutions is essential for a democratic society, because it enables citizens to access information and helps institutions increase responsibility and accountability for decision-making processes.
Regarding the importance of the implementation of the Law on Access to Public Documents, the Acting Chief Prosecutor of the State, Besim Kelmendi, emphasized that transparency and accountability, in addition to being a legal obligation, also reflect the integrity to present the work of the institutions in the most dignified manner.
The Deputy Chairman of the Prosecuttorial Council, Veton Shabani, also emphasized that the implementation of the Law on Access to Public Documents is of particular importance for institutions and that in the framework of strengthening transparency and accountability, the Prosecution Council of Kosovo is in the drafting phase of the Regulation on Access to Public Documents
Two experts from the U.S Department of Justice, Sean O’Neill and Bobak Talebian, presented U.S. perspective to Access to Public Documents Rules of the Prosecutorial System, highlighted the importance of record keeping, and best practices for access to complex requests for access to public documents.
The General Director of the Agency, Lumnije Demi, presented the three-year statistics for the period September 2021-September 2023 for complaints to the Prosecutorial System for Access to Public Documents, including the profile of the complaining party, the number, category and nature of complaints.
During the workshop, the participants were involved in a constructive discussion, where they had the opportunity to present their challenges and opportunities towards the realization of the Law on Access to Public Documents as a whole. The Commissioner, hoping that this workshop has served as a guide to raise the level of transparency and accountability of public institutions in the implementation of legal obligations, concluded the work of the workshop.

27/09/2023

📌❕ Statistikat e ankesave ndaj Sistemit Prokurorial për Qasje në Dokumente Publike gjatë periudhës trevjeçare Shtator 2021- Shtator 2023 ❕📌

26/09/2023
 
📣 Java e Qasjes në Dokumente Publike vazhdoi sot me Konferencë me Kryetarët e Komunave të Republikës së Kosovës, Nënkryetarë dhe përfaqësues tjerë komunal.
 
Konferenca e mbajtur sot në mbështetje të OSCE Mission in Kosovo, kishte për qëllim ndërgjegjësimin e autoriteteve komunale për rëndësinë e publikimit proaktiv të dokumenteve publike, sfidave dhe mundësive për përmbushjen e obligimeve ligjore të dala nga Ligji për Qasje në Dokumente Publike.
Punimet e konferencës i hapi Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku, e cila theksoi se publikimi me vetiniciativë i dokumenteve publike i ofron qytetarëve të jenë pjesë aktive e qeverisjes lokale, e që rrjedhimisht rezulton në vendimmarrje më të mirë, rrit komunikimin mes organeve publike dhe qytetarëve, e në veçanti vë në pah integritetin institucional.
Ne anën tjetër, një fjalë rasti u mbajt edhe nga Ambasadori i OSCE Mission in Kosovo, z. Michael Davenport, i cili potencoi se qasja në dokumente publike si e drejtë themelore që ngrit transparencën, gjithashtu fuqizon proceset demokratike, veprim ky që parashihet edhe me mandatin e OSCE Mission in Kosovo. Ai gjithashtu përgëzoi Agjencinë dhe Komisioneren për organizimin e kësaj Jave të Aktiviteteve dhe për rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve dhe institucioneve për të drejtën e qasjes në dokumente publike.
Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë, Lumnije Demi, prezanoti raportin statistikor të ankesave për qasje në dokumente publike ndaj Komunave në krahasim me ankesat ndaj institucioneve tjera, i cili nxiti një debat konstruktiv nga pjesëmarrësit.
Konferenca u mbyll më Komisioneren duke ju bërë thirrje Komunave të përmbushin obligimet e tyre ligjore për qasjen proaktive dhe njëkohësisht të trajnojnë zyrtarët përgjegës për qasje në dokumente publike, në mënyrë që ata të shërbejnë si këshilltarë për zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike në tërësi.
Pas përfundimit të konferencës, vazhdoi takimi me ekspertët nga Ambasada e Amerikës, përkatësisht z. Sean O’Neill dhe z. Bobak Talebian. Gjatë këtij takimi stafi i Agjencisë patën mundësi të marrin njohuri të vlefshme mbi praktikat më të mira në lidhje me aspektet krahasuese të informimit publik në respektimin e privatësisë, dhe për balancimin e lirisë së informimit dhe interesit të mbrojtur, përkatësisht qasjes ndaj dokumenteve të klasifikuara.
———————————————————————————-
📣 Nedelja pristupa javnim dokumentima nastavljena je danas Konferencijom sa predsednicima opština Republike Kosovo, potpredsednicima i drugim predstavnicima opština.
Konferencija koja je održana danas u znak podrške OSCE Mission in Kosovo, imala je za cilj da podigne svest opštinskih vlasti o značaju proaktivnog objavljivanja javnih dokumenata, izazovima i mogućnostima za ispunjavanje zakonskih obaveza koje proizilaze iz Zakona o pristupu javnim dokumentima.
Zbornik radova sa konferencije otvorila je Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, koja je istakla da samoinicijativno objavljivanje javnih dokumenata nudi građanima da budu aktivni deo lokalne vlasti, što posledično rezultira boljim donošenjem odluka, povećava komunikaciju između javnih organa i građana, a posebno ističe institucionalni integritet. .
S druge strane, govor je održao i ambasador OSCE Mission in Kosovo g. Michael Devenport, koji je istakao da pristup javnim dokumentima kao osnovno pravo koje povećava transparentnost jača i demokratske procese, što je akcija predviđena mandatom OSCE Mission in Kosovo. On je takođe čestitao Agenciji i Povereniku na organizovanju ove Nedelje aktivnosti i povećanju svesti građana i institucija o pravu na uvid u javna dokumenta.
Generalni direktor Agencije, Lumnije Demi, predstavio je statistički izveštaj o žalbama na pristup javnim dokumentima opštinama u poređenju sa pritužbama drugim institucijama, što je podstaklo konstruktivnu debatu učesnika.
Konferencija je zatvorena tako što je Poverenik pozvao opštine da ispune svoje zakonske obaveze za proaktivan pristup i da istovremeno obuče službenike zadužene za pristup javnim dokumentima, kako bi oni bili savetnici za sprovođenje Zakona o pristupu javnim dokumentima. do javnih dokumenata u celini .
Po završetku konferencije, sastanak je nastavljen sa stručnjacima Američke ambasade, i to g. Sean O’Neill i g. Bobak Talebian. Tokom ovog sastanka, zaposleni u Agenciji imali su priliku da steknu dragocena znanja o najboljim praksama u pogledu uporednih aspekata javnog informisanja u pogledu privatnosti, kao i za balansiranje slobode informisanja i zaštićenog interesa, odnosno pristupa tajnim dokumentima.
———————————————————————————
📣 TheAccess to Public Documents Week continued today with a Conference with the Mayors of the Municipalities of the Republic of Kosovo, Vice-Presidents and other municipal representatives.
The conference held today in support of the OSCE Mission in Kosovo, aimed to raise awareness among municipal authorities about the importance of proactive publication of public documents, challenges and opportunities for fulfilling legal obligations arising from the Law on Access to Public Documents.
The proceedings of the conference were opened by the Commissioner for Information and Privacy, Mrs. Krenare Sogojeva-Dërmaku, who emphasized that proactive publication of public documents offers citizens to be an active part of local government, which consequently results in better decision-making, increases communication between public bodies and citizens, and in particular highlights institutional integrity.
On the other hand, opening remarks were also delivered by the Ambassador of the OSCE Mission in Kosovo, Mr. Michael Davenport, who emphasized that access to public documents as a fundamental right that increases transparency, also strengthens democratic processes, an action that is foreseen by the mandate of the OSCE Mission in Kosovo as well. He also congratulated the Agency and the Commissioner for organizing this Week of Activities and for increasing the awareness of citizens and institutions about the right of access to public documents.
The General Director of the Agency, Lumnije Demi, presented the statistical report of complaints for access to public documents to Municipalities compared to complaints to other institutions, which encouraged a constructive debate from the participants.
The conference was closed with the Commissioner calling on the Municipalities to fulfill their legal obligations for the proactive approach and at the same time to train the officials responsible for access to public documents, so that they serve as advisors for the implementation of the Law on Access to Public Documents as a whole .
After the end of the conference, the meeting continued with the experts from the American Embassy, ​​namely Mr. Sean O’Neill and Mr. Bobak Talebian. During this meeting, the staff of the Agency had the opportunity to obtain valuable knowledge on the best practices regarding the comparative aspects of public information in respect of privacy, and for balancing the freedom of information and the protected interest, namely access to classified documents.

Shkarko dokumentin (DOCX)

Shënimi i Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione!Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP) me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione, e cila shënohet me 28 Shtator, fillon Javën e Qasjes në Dokumente Publike me moton “Bashkë ta forcojmë transparencën”.

Lajmet e fundit