Agjencia për Informim dhe Privatësi obligon Këshillin Prokurorial të ofroj Qasje të Plotë në Poentimin rreth Procesit të Përzgjedhjes së Kryeprokurorit të Shtetit

Agjencia për Informim dhe Privatësi, pas shqyrtimit të ankesës së parashtruar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, ka obliguar KPK-në që të ofroj qasje në dokumentet e Poentimit përfundimtar nga të gjithë anëtarët e panelit vlerësues për secilin kandidat për kryeprokuror të shtetit, si dhe poentimin individual, të dhënë nga secili anëtar i panelit vlerësues, bashkë me arsyetimin për secilën kategori poentuese.

https://www.vudols.com