Zyrtari kontaktues për parandalimin e konfliktit të interesit

Valmire Sahiti Zeka

e-mail: valmire.sahiti.zeka@rks-gov.net

tel: 038 200 62 960