Statusi i Ankesave për Qasje në Dokumente Publike


Statusi i Ankesave/Kërkesave për Qasje në Dokumente Publike për vitin 2023

 

Statusi i Ankesave/Kërkesave për Qasje në Dokumente Publike të bartura nga viti 2022 në vitin 2023