Prishtinë, 26.09.2022

Agjencia për Informim dhe Privatësi fillon Javën e Informimit me moton “Tash edhe më lehtë” Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Informimit, e cila shënohet me 28 shtator, fillon Javën e Informimit me moton “Tash edhe më lehtë”.

Kjo javë filloj me Konferencën e parë të mbajtur sot me Kryetarët e Komunave të Republikës së Kosovës, që kishte për qëllim ndërgjegjësimin e autoriteteve komunale për rëndësinë e publikimit me vetiniciativë të dokumenteve publike.

Punimet e konferencës i hapi Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku, e cila si pjesë e panelit, ndër të tjerash theksoi se publikimi me vetiniciativë i dokumenteve publike ndikon në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies nga ana e institucioneve komunale dhe mundëson realizimin e së drejtës së qytetarëve për të qenë të informuar.

Panelistë të tjerë në këtë konferencë ishin edhe Drejtori Ekzekutiv i Asociacioni i Komunave të Kosovës, z. Sazan Ibrahimi, Drejtoresha e Rrjetit Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese BIRN, znj. Jeta Xharra.

Ndërsa me një fjalë rasti mbajti edhe zëvendës shefi i Misionit të OSBE-së, z. Kilian Wahl, i cili në veçanti theksoj rëndësinë dhe të drejtën e qasjes në dokumente publike, dhe falënderoi Komisioneren për punën e Agjencisë në drejtim të realizimit të kësaj së drejte.

Raporti statistikor i ankesave ndaj Komunave në AIP, nxiti një debat konstruktiv të panelistëve dhe pjesëmarrësve. Ndikimi I reformave të bëra në komuna kanë siguruar që kryetarët e komunave janë bërë më të afërt me qytetarët, si dhe në krahasim me vitet e kaluara, webfaqet e Komunave janë bërë më të qasshme, theksoj Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave. Ndërsa, znj. Xharra u pajtua se ka progres në komuna për sa I përket ofrimit të qasjes në dokumente publike në nivelin komunal, por që theksoj se ka ende punë për të arritur standarde evropiane dhe njëkohësisht bëri thirrje tek asociacioni i komunave dhe tek të gjithë kryetarët e komunave që dokumentet publike të publikohen me vetiniciativë, në mënyrë që të jetësohet e drejta e qytetarëve për qasje në dokumente publike.

Vlen të theksohet se nga diskutimi i hapur me Kryetarët e Komunave, Nënkryetarët, dhe përfaqësuesit e tjerë komunal u shfaq interesim i shtuar duke treguar punën e tyre drejtë realizimit të kësaj të drejte, si dhe sfidat që kanë në këtë drejtim.

Konferenca u mbyll me këto konkluzione:

· Kjo konferencë të shërbejë si pikënisje bashkëpunimi mes AIP-së dhe Komunave të Republikës së Kosovës;

· Të organizohen trajnime për zyrtarët për qasje në dokumente publike pranë komunave dhe

· Të i kushtohet rëndësi publikimit me vetiniciativë të dokumenteve publike.

*Agjencia për Informim dhe Privatësi falënderon OSCE Mission in Kosovo për bashkëpunimin dhe përkrahjen në organizimin e kësaj Konference.

#Transparencë #llogaridhënie

Për të ndjekur konferencën me Kryetarë të Komunave:

 

Prishtinë, 27.09.2022

Java e Informimit me moton “Tash edhe më lehtë” sot vazhdoi me gjyqtarë dhe prokurorë
Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva Dërmaku, hapi punimet e konferencës duke theksuar se për të siguruar një sistem të hapur dhe llogaridhënës gjyqësor dhe prokurorial është më se e domosdoshme krijimi i praktikës së publikimit me vetiniciativë i dokumenteve që prodhojnë këto dy sektorë.
Panelistë të tjerë në këtë konferencë ishin edhe Prokurori në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, z. Agron Qalaj, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese, z. Kreshnik Gashi, si dhe Kryeredaktori i Gazetës Shneta, z. Bujar Vitija.
Në anën tjetër, një fjalë rasti u mbajt edhe nga Shefi i Misionit të EULEX Kosovo (Official), z. Lars Wigermark, i cili potencoi se e drejta për qasje në dokumente publike i takon secilit pa dallim, si dhe theksoi 3 elementet prapa parimit të gjykimeve publike: transparenca, llogaridhënia dhe proaktiviteti, dhe rëndësinë e tyre për shoqëri demokratike.
Poashtu, një fjalë rasti mbajti edhe zëvendës kryetari i Komisionit për Cështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, z. Enver Dugolli, i cili në veçanti theksoj të drejtën e qasjes në dokumente publike dhe progresin që është bërë deri më tani, por duke pasur kujdes të shtuar në mbrojtjen e të dhënave personale në dokumentet specifike sic mund të jenë në këto dy institucione.
Agjencia për Informim dhe Privatësi paraqiti një raport statistikor ndaj Gjykatave dhe Prokurorive, i cili nxiti një debat shumë të dobishëm nga pjesëmarrësit. Komisionerja theksoi se e drejta për qasje në dokumente dhe informacione publike funksionon si një parim që ndihmon qytetarët të dinë se çfarë vendime merren nga institucionet e të cilat vendime kanë ndikim në jetën e tyre. Andaj, gjyqtarët dhe prokurorët duke treguar për sfidat drejt realizimit që kanë në kuadër të realizimit të kësaj së drejte, konferenca u mbyll me konkluzionet si në vijim:
– Kjo konferencë do të jetë si pikënisje e bashkëpunimit të hapur mes AIP-së dhe Gjykatave e Prokurorive;
– Të organizohen trajnime për zyrtarët për informim tek gjykatat e prokuroritë;
– Të i kushtohet rëndësi publikimit me vetiniciativë të dokumenteve publike dhe
– Rekomandohet që gjykatat dhe prokuroritë të nxjerrin një rregullore të brendshme për klasifikimin e dokumenteve që nuk duhet të ndahen me publikun.
*Agjencia për Informim dhe Privatësi falënderon OSCE Mission in Kosovo për bashkëpunimin dhe përkrahjen në organizimin e kësaj Konference.

Për të ndjekur konferencën me Gjyqtarë dhe Prokurorë:

Prishtinë, 28.09.2022

Me moton “Tash edhe më Lehtë”, në shënim të Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Informimit, Agjencia për Informim dhe Privatësi mban konferencë me shoqërinë civile, gazetarë, si dhe mbështetësit e saj
Këtë vit, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka filluar Javën e Aktiviteteve për të ngritur ndërgjegjësimin institucional në publikimin me vetiniciativë të dokumenteve publike, që përveç se është obligim ligjor për të rritur llogaridhënien, është edhe veprim përmes të cilit promovohet puna, përkushtimi dhe transparenca institucionale.
Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku, hapi punimet e konferencës duke theksuar se qasja më e lehtë në dokumente publike, e përmes saj edhe përfshirja e qytetarëve për vendimmarrjen në qeverisjen lokale e qendrore të institucioneve është një prej elementeve më të rëndësishme të një shoqërie të hapur dhe demokratike. Qasja proaktive, përveç që ngrit transparencën, rrit edhe kualitetin e shërbimeve dhe të vendimmarrjes, kështu duke e bërë institucionin përgjegjës për çdo aktivitet dhe veprim që ndërmerr, e në mënyre të veçantë rrit llogaridhënien në shpenzimin e parasë publike.
Panelistë të tjerë në këtë konferencë ishin edhe Zëvendës Avokatja e Popullit tek Institucioni i Avokatit të Popullit, z. Majlinda Sinani-Lulaj, Drejtori Ekzekutiv i Kosovo Law Institute, z. Ehat Miftaraj, dhe Gazetarja e KTV-së, znj. Saranda Ramaj.
Fjalë rasti mbajti Këshilltari Ligjor nga U.S. Embassy Pristina, Kosovo, z. John Hanley, i cili përcjelli mesazhin se transparenca lejon dhe inkurajon publikun që të mbaj qeverinë përgjegjëse për vendimet dhe veprimet e tyre. Ai falënderoi Agjencinë dhe Komisioneren në veçanti për dedikim drejt realizimit të së drejtë universal në informacion.
Më pas, u ftua edhe Ambasadorja e Kroacisë Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Prištini, znj. Danijel Barisic, e cila shprehi mirënjohjen ndaj bashkëpunimit të deritanishëm me Agjencinë. Poashtu, theksoi rëndësinë e qasjes në dokumente publike dhe inkurajoi Agjencinë drejt marrjes së praktikave më të mira në këtë drejtim.
Me radhë ishte edhe Kryetari i Komisionit për Çështjet e Sigurisë dhe Mbrojtjes, z. Bekë Berisha, i cili potencoi arritjet e Agjencisë në drejtim të qasjes në dokumente publike, si dhe mbrojtjes së të dhënave personale, duke theksuar se Komisioni do të përkrahë AIP-në drejt përmbushjes së qëllimeve të saj.
Diskutimi nga panelistët mbi sfidat në realizimin e të drejtës për Qasje në Dokumente Publike rezultoi në një interesim të shtuar nga pjesëmarrësit duke treguar raste specifike si dhe sugjerime nga ana e tyre. Për fund, Komisionerja foli mbi rëndësinë e publikimit me vetiniciativë të dokumenteve publike duke bërë thirrje tek të gjitha institucionet publike që ta respektojnë Ligjin për Qasje në Dokumente Publike.
Agjencia për Informim dhe Privatësi doli me konkluzionin që kjo konferencë të jetë vazhdim I bashkëpunimit edhe më të ngushtë me shoqërinë civile dhe gazetarët, duke organizuar aktivitete vetdijësuese në vazhdimësi.

#Transparencë #Llogaridhënie

Për të ndjekur konferencën me me shoqërinë civile dhe gazetarë:

Prishtinë, 29.09.2022

Java e Informimit nga Agjencia për Informim dhe Privatësi vazhdon me Sekretarët e Përgjithshëm dhe Përfaqësuesit e Ministrive të Republikës së Kosovës

Agjencia për Informim dhe Privatësi sot mbajti konferencë me Sekretarët e Përgjithshëm dhe Përfaqësuesit e Ministrive të Republikës së Kosovës me qëllim të diskutimit mbi rëndësinë e së drejtës për qasje në dokumente publike e njëkohësisht edhe sfidat për realizimin e kësaj të drejtë.
Konferenca u hap nga Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva – Dërmaku, e cila tha se Kosova ka një kornizë ligjore të mirë harmonizuar me vendet më të zhvilluara evropiane, konceptin dhe rrugëtimin e të cilave po e ndjek, për sa i përket realizimit të së drejtës për qasje në dokumente publike.
Funksionalizimi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi, si organ i pavarur, përgjegjës për mbikëqyrjen e Ligjit për qasje në Dokumente Publike, me kompetenca dhe autorizime ligjore për të vendosur sanksione administrative ndaj institucioneve publike të cilat mohojnë të drejtën për qasje në dokumente publike, dhe kjo është një hap përpara që tregon drejtimin e Republikës sonë në përmbushjen e standardeve evropiane.
Panelistë në këtë konferencë ishin edhe Sekretari i Përgjithshëm i Zyrës së Kryeministrit të Kosovës, z. Arben Krasniqi, Drejtoresha Ekzekutive e Lëvizjes FOL, znj. Mexhide Demolli – Nimani, si dhe Gazetarja nga Klan Kosova, z. Ardiana Thaçi.
Agjencia për Informim dhe Privatësi paraqiti një raport statistikor ndaj Ministrive të Republikës së Kosovës, i cili nxiti një debat konstruktiv nga pjesëmarrësit. Komisionerje në mënyrë të veçantë theksoi se publikimi me vetiniciativë nuk është dëshirë e autoriteteve të institucioneve, por është obligim ligjor që duhet të zbatohet. Kështu që, në kuadër të diskutimeve të bëra, konferenca përfundoi me konkluzionet e paraqitura më poshtë:
• Të organizohen trajnime për zyrtarët për informim tek të gjitha Ministritë,
• Të i kushtohet rëndësi publikimit me vetiniciativë të dokumenteve publike dhe
• Rekomandohet që të gjitha Ministritë të nxjerrin rregullore të brendshme për klasifikimin e dokumenteve që nuk duhet të ndahen me publikun.
*Agjencia për Informim dhe Privatësi falënderon OSCE Mission in Kosovo për bashkëpunimin dhe përkrahjen në organizimin e kësaj Konference.

#Transparencë #Llogaridhënie

Prishtinë, 30.09.2022

Përfundon Java e Informimit nga Agjencia për Informim dhe Privatësi me Ndërmarrjet Publike

Me moton “Tash edhe më Lehtë”, Agjencia për Informim dhe Privatësi, ka filluar këtë vit javën e informimit me konferencën e parë me Kryetarët Komunave, ka vazhduar me Prokurorë dhe Gjyqtarë, me Media dhe Shoqëri Civile, dje me Sekretarë të Përgjithshëm të Ministrive të Republikës së Kosovës për ta përmbyllur sot bashkë me Kryeshefë, Kryetarë dhe Anëtarë të Bordeve të Ndërmarrjeve Publike.
Panelistë në konferencën e fundit ishin Kryeshefja e Telekomit të Kosovës, znj. Burbuqe Hana, përfaqësuesja e OJQ-së INPO, znj. Albulena Ndrecaj, si dhe Komisionerja për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva – Dërmaku që përmes diskutimit me të pranishmit pasqyruan rëndësinë e së drejtës për qasje në dokumente publike e njëkohësisht edhe sfidat për realizimin e kësaj të drejte.
Statistikat e Agjencisë për Informim dhe Privatësi janë të bazuara në ankesat e pranuara nga qytetarët, OJQ dhe gazetarët, tregojnë se interesi i publikut në përgjithësi është i drejtuar tek shpenzimi i parasë publike, përfshirë procedurat e rekrutimit, procedurat e prokurimit dhe faturat e shpenzimeve të reprezentacionit dhe udhëtimeve zyrtare të titullarëve të institucioneve.
Në përmbyllje të Javës për Informim, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka dal me konkluzionet e përgjithshme, nga të gjitha konferencat, se kjo është një pikënisje e bashkëpunimit drejt realizimit të së drejtës për qasje, si e drejtë themelore e njeriut që rrit transparencën dhe llogaridhënien institucionale dhe mundëson pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjen qendrore dhe lokale. Organizimi i trajnimeve për zyrtarët për informim në institucionet publike, si dhe obligimi i institucioneve për hartimin dhe miratimin e rregullativës së brendshme për klasifikim të dokumenteve ishin kërkesat që dolën nga këto konferenca. Ndërsa, objektivi kyç mbetet zbatimi i Ligjit për Qasje në Dokumente Publike, respektivisht publikimi me vetiniciativë i dokumenteve publike, zbatimin e të cilës do ta mbikëqyr Agjencia për Informim dhe Privatësi.

*Agjencia për Informim dhe Privatësi falënderon OSCE Mission in Kosovo për bashkëpunimin dhe përkrahjen në organizimin e kësaj Konference.

✅📝 Mesazhi i Komisioneres për Informim dhe Privatësi, znj. Krenare Sogojeva-Dërmaku, në nder të Ditës Ndërkombëtare të Lirisë së Informimit 📝✅

❗️❔Si duhet të veproni nëse nuk ju ofrohet qasja në dokumente publike ❔❗️
✅ Storie Suksesi nga Agjencia për Informim dhe Privatësi ✅