Vendimi
E shfuqizuar, Vendimet administrative 30 Shtator, 2020