Reakcija

07 Februar 2022, Priština

Agencija za Informacije i Privatnost

Elektronske novine ‘Paparaci’ su 7-og februara 2022 godine objavile tekst pod naslovom ‘Raiffeisen Bank šalje lične podatke Kosovara u Ukrajinu’, u kome se, između ostalog, pominje Agencija za Informacije i Privatnost.

U cilju tačnog informisanja javnosti, Agencija pojašnjava da je Raiffeisen Bank Kosovo podnela zahtev za ovlašćenje u Agenciji za informacije i privatnost, kako je predviđeno članom 49 Zakona br. 06/L-082 o Zaštiti ličnih podataka.

U skladu sa procedurama za razmatranje zahteva za ovlašćenje, Agencija je zatražila od Raiffeisen banke na Kosovu, u svojstvu kontrolora ličnih podataka, da obezbedi sve dokaze o ispunjavanju kriterijuma za međunarodni transfer takvih podataka.

Uprkos činjenici da država prijema, u ovom slučaju Ukrajina, nije među državama koje obezbeđuju adekvatnu zaštitu ličnih podataka, za šta, normalno, ne bi bilo potrebno posebno ovlašćenje, po ispunjavanju svih zakonskih kriterijuma, Agencija je izdala Raiffeisen banci relevantno ovlašćenje za klijente koji daju prethodnu saglasnost za takav transfer, čime ispunjava uslov iz člana 49 stav 1 podstav 1.2. Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka.

Ovim saopštenjem, Agencija pojašnjava javnosti da je ova vrsta međunarodnog prenosa ličnih podataka klijenata Raiffeisen banke Kosovo, koji su dali saglasnost, u potpunosti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i kao takav ne predstavlja zabrinutost za njihovu privatnost.

 

https://www.vudols.com