Ko smo mi?

Agencija za informacije i privatnost (AIP), je nezavisna agencija odgovorna za nadzor i sprovođenje Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka i Zakona br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima u Republici Kosovo.

Osnovna svrha Agencije za informacije i privatnost je zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i garantovanje pristupa javnim dokumentima, u cilju transparentnosti i odgovornosti javnih institucija.

Agencija odgovara Skupštini Republike Kosova i deluje kao nezavisna u ispunjavanju svojih dužnosti i vršenju nadležnosti, deluje slobodno od spoljnih uticaja i ne prima uputstva od bilo koga.

Dužnosti i nadležnosti AIP-a su utvrđene u okviru zakonskih odredaba za koje je agencija odgovorna za nadzor.

Na osnovu zakonodavstva Republike Kosova, Agencija ima pravo da preduzima mere i izriče kazne koje su predviđene Zakonom br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima kao i Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka.

Agencija za informacije i privatnost se bavi i promovisanjem i informisanjem javnih institucija za sprovođenje ovih zakona, istovremeno pruža i obuke u oblasti nadzora, informativnih sesija, konferencija u javnim institucijama ali i šire, koje se nadovezuju sa sprovođenjem Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o pristupu javnim dokumentima.

Ostale odgovornosti agencije su kao u nastavku:

  • Nadzor i izveštavanje o poštovanju ovih zakona u javnim institucijama
  • Preporučivanje izmena i reforma opšte prirode
  • Saradnja sa institucijama odgovornim za organizovanje i održavanje obuka za pristup javnim dokumentima
  • Objavljivanje obaveza javnih institucija koje proizilaze iz ovog zakona
  • Garantovanje prava svakog lica u okviru ovih zakona
  • Izricanje mera predviđenih u okviru zakona
  • Pokretanje postupka deklasifikacije klasifikovanih dokumenata prema odgovarajućem zakonu o klasifikaciji dokumenata.

AIP sarađuje sa državnim institucijama, kao i sa međunarodnim organizacijama u cilju promovisanja zaštite ličnih podataka i pristupa javnim dokumentima.

 

Pristup javnim dokumentima

Pristup javnim dokumentima je pravo garantovano Ustavom Republike Kosovo. Od 2019. godine Kosovo ima na snazi ​​Zakon o pristupu javnim dokumentima, koji je generalno poboljšao zakonsku regulativu i unapredio pristup javnim dokumentima.

Zakon je u skladu sa međunarodnim standardima u oblasti pristupa javnim dokumentima, garantujući pravo svakog fizičkog i pravnog lica na pristup dokumentima javnih institucija.

Agencija za informacije i privatnost je institucija odgovorna za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i tretiranjem žalbi, uključujući i pružanje pomoći u svrhu odgovornosti i transparentnosti javnih institucija.

 

Zaštita ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka u Republici Kosovo je zagarantovana ustavnom i zakonskom zaštitom, na osnovu Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, se reguliše pravo privatnosti, poštovanje privatnog i porodičnog života, nepovredivost stana, poverljivost korespondencije, telefonije, komunikacija i zaštita ličnih podataka.

Zakon o zaštiti ličnih podataka u skladu je sa Uredbom EU-a 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta dana 27. aprila 2016., o zaštiti fizičkih lica što se tiče obrade ličnih podataka.

AIP je institucija odgovorna za nadzor i sprovođenje ovog zakona, u kom slučaju je AIP preduzela niz inicijativa koje su u funkciji unapređenja zaštite ličnih podataka tretirajući značajan broj žalbi, izričući novčane kazne za prekršaje koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Savetovanje javnih i privatnih organa, donošenje odluka o podnesenim žalbama, inspekcije i kontrole, informisanje javnosti, promovisanje i podržavanje osnovnih prava na zaštitu ličnih podataka deo su glavnog delokruga Agencije za informacije i privatnost.