Agencija za Informisanje i Privatnost počinje inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti u Opštini Priština i Centralnoj Izbornoj Komisiji

Priština, 21. februar

 

U okviru ispunjenja obaveza koje proizilaze iz Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Agencija za informacije i privatnost je već započela inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti u Opštini Priština i Centralnoj izbornoj komisiji, proširujući ovlašćenje za nadzor nad sprovođenjem zakona.

Prema Planu učinka za 2022. godinu, inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti nastaviće da se sprovode na celoj teritoriji Kosova, uključujući centralni i lokalni nivo.

 

Inspekcijski službenici Agencije, u okviru zakonskih nadležnosti, izvršiće uvid u zakonitost obrade pličnih podataka, aspekte koji se odnose na bezbednost podataka, obradu biometrijskih podataka, međunarodni prenos i dr. Poseban fokus tokom inspekcijskog nadzora biće na obradi ličnih podataka preko sistema video nadzora sa kamerom (CCTV) u javnim prostorima.

 

Na kraju inspekcijskog procesa biće sastavljen zapisnik sa nalazom inspekcijskog nadzora u kome će biti opisan status obrade ličnih podataka iu zavisnosti od nalaza AIP-a će doneti konačne odluke.

 

https://www.vudols.com