Oko tri stotine javnih službenika obučava Agencija za Informacije i Privatnost i Civilno Društvo

U okviru veoma produktivne saradnje Agencije za Informacije i Privatnost i Nemačke Organizacije za Međunarodnu Saradnju “GIZ“,  ophođeno su oko tri stotine službenika iz javnog i privatnog sektora.

Obuka je bila podeljena u dva modula: praktična primena zakona o pristupu javnim dokumentima i praktična primena zakona o zaštiti ličnih podataka.

Angažovana lica od strane Poverenika Agencije za Informacije i Privatnost na izradi ovih modula obuke imenovani su službenici Agencije koji su učesnicima ove obuke pružili sva neophodna znanja o obavezama i odgovornostima javnih službenika u skladu sa Zakonom o Pristupu Javnim Dokumentima, značaj samoinicijativnog objavljivanja javnih dokumenata, slučajevi ograničenja pristupa javnim dokumentima, rokovi utvrđeni zakonom, obaveza institucija da izveštavaju, itd. Takođe, u vezi sa primenom Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka učesnici su upoznati sa kriterijumima za zakonitu obradu ličnih podataka od strane javnih i privatnih rukovaoca i obrađivača, principa obrade podataka, kriterijumima i merama bezbednosti, nadležnostima i zadacima Agencije kao nadzorna institucija, kriterijumi koje treba ispuniti za međunarodni prenos ličnih podataka, prava subjekta, ograničenja i isključenja za pristup ličnim podacima, kriterijumi obrade putem sistema za nadzor kamera, obrada biometrijskih podataka, itd.

Specifičnost ovog ciklusa obuke bilo je angažovanje predstavnika civilnog društva, u svojstvu ko-trenera, gde su izneli svoje viđenje pristupa javnim dokumentima iz ugla tražioca, kao i svoju perspektivu u odnosu na na obradu ličnih podataka, pitanja privatnosti u oblasti medija, medijske menadžere u vezi sa privatnošću, nadležnosti mehanizama koji nadgledaju funkcionisanje medija i njihovu ulogu, kao i tretman nekih praktičnih slučajeva kako mediji imaju pristup pravu na privatnost i informisanost javnosti.

Učesnici ovih jednodnevnih obuka, na kraju obuke dobijaju relevantne sertifikate za učešće u obuci.

 

https://www.vudols.com