Agencija za informacije i privatnost pokrenula je kampanju podizanja svesti sa ministarstvima

Priština, jul 2021

Nakon izbora Poverenika za informacije i privatnost, gđe. Krenare Sogojeva Dermaku, AIP je započela kampanju sastanaka za podizanje svesti sa šefovima svih ministarstava.

Ovi sastanci imaju informativni i koordinirajući karakter, kako bi se objavile obaveze koje svaka institucija ima za sprovođenje Zakona o pristupu javnim dokumentima i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Na zahtev Agencije, deo sastanaka sa svakim ministarstvom su ministar, generalni sekretar, kao i službenici odgovorni za pristup javnim dokumentima i zaštitu ličnih podataka u okviru resornog ministarstva.

Tokom sastanaka biće predloženo da se decentrališe mreža službenika za pristup javnim dokumentima (tamo gde se ne primenjuje), kako bi se rasteretio jedini službenik za pristup koji pokriva celo ministarstvo, često zbog sekundarnog zadatka. Imenovanje odgovornog službenika za pristup posebnim javnim dokumentima takođe u autonomnim agencijama povećalo bi institucionalnu transparentnost i rasteretilo postojećeg zvaničnika CLP-a u ministarstvu.

Institucije kao kontrolori i obrađivači ličnih podataka takođe će morati da preduzmu konkretne mere i radnje za primenu zakonodavstva o obradi i zaštiti podataka o ličnostima, usklađivanjem svog zakonodavstva sa posebnim zakonom, preduzimanjem odgovarajućih mera za primenu sistema i programa kako bi se lični podaci bezbedno obrađivali, da se pristup ličnim podacima vrši u skladu sa zakonom, do stvaranja mehanizama koji bi bili kompatibilni. Takođe će biti potrebno osnaživanje i podrška koju bi trebalo dati unutrašnjim službenicima za zaštitu podataka, znajući da oni mogu pomoći institucijama svojim savetima, svojim preporukama da izvrše obradu podataka kao što je definisano u skladu sa zakonskim propisima.

https://www.vudols.com