Agencija za informacije i privatnost
Ulica „Zejnel Salihu“, br. 22, Priština  10000
Republika Kosovo
e-mail: info.aip@rks-gov.net,
Tel.: 0800 600 10
https://aip.rks-gov.net

Politika privatnosti

Ovo obaveštenje o politici privatnosti objavljuje se u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, kojom vas AIP obaveštava da prikuplja vaše lične podatke samo u određene svrhe da bi obavila delatnosti u skladu sa službenim ovlašćenjima.

Mi smo uspostavili bezbednosne mere kako bi garantovali da se vaši podaci bezbedno obrađuju.

U nastavku vam pružamo nekoliko opštih informacija u vezi sa obradom ličnih podataka na našoj internet stranici. Specifične informacije u vezi sa aktivnostima obrade AIP-a, osim onih koje se odnose na ovu internet stranicu, biće pružane odvojeno. Ova internet stranica će sadržati različite linkove drugih internet stranica. Naša politika privatnosti biće primenjena samo za internet stranicu Agencije, pa vam preporučujemo da čitate politike privatnosti njihovih stranica.

S vremena na vreme, mi možemo ažurirati našu politiku privatnosti. Za takvo ažuriranje, mi ćemo vas obavestiti o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Savetujemo vam da periodično pregledate ovu Politiku privatnosti za svaku promenu, a promene u ovoj Politici privatnosti stupaće na snagu kada se objavljuju na ovoj stranici.

 

Vaši lični podaci i naša internet stranica

U vreme kada se tehnološki razvoj u upotrebi od velike mase građana, internet stranica AIP-a je veoma važno sredstvo za komunikaciju sa građanima. Na internet stranici Agencije, mi predstavljamo naš rad objavljivanjem: uputstava, preporuka, odluka AIP-a, različitih saveta, mišljenja i objavljujemo vesti o našim pravima i obavezama koje proističu iz dva zakona koji su pod našim nadzorom, kao što su: Zakon br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima i Zakon br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka.

Neke od usluga koje pružamo na našoj internet stranici zahtevaju obradu vaših ličnih podataka. Glavna obrada vrši se u trenutku kada građani odlučuju da ostvare pravo na žalbu putem naše internet stranice klikom na Kutiju za žalbe.

 

Kategorija podataka koje obrađujemo

Mi trenutno prikupljamo i obrađujemo podatke, kao što su: ime, prezime, adresa, broj telefona. Prilikom verifikacije identiteta, mi možemo da obradimo i broj lične isprave.

 

Kako obrađujemo vaše podatke i u koju svrhu

Mi obrađujemo lične podatke prikupljene na našoj internet stranici u sledeće svrhe:

– kada nam šaljete zahtev ili žalbu preko naše internet stranice ili drugim sredstvima, samo u svrhu upravljanja ovim zahtevom ili žalbom;

– da vam omogućimo da imate pristup našoj internet stranici. Mi koristimo samo kolačiće tehničkih sesija da bismo otkrili da li korisnici podržavaju Java Script ili ne, za više informacija o korišćenju kolačića, molimo vas kliknite na link o Kolačićima; i

– vaše podatke ne koristimo ponovo u drugu svrhu koja je drugačija od navedene svrhe.

Mi nikada nećemo deliti vaše lične podatke u svrhe direktnog marketinga.

Prema uslovima koji su utvrđeni zakonom, mi možemo otkriti vaše podatke trećim licima koja su ovlašćena posebnim zakonom (organi za sprovođenje zakona) ako je to potrebno i srazmerno legitimnim i specifičnim ciljevima.

Po pravilu, mi ne čuvamo vaše podatke duže nego što je potrebno za ciljeve za koje smo ih prikupljali. Mi možemo čuvati vaše lične podatke na duži period u istorijske ili statističke svrhe uz odgovarajuće zaštitne mere.

 

Vaša prava

Vi imate prava na osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka kada je reč o obradi vaših ličnih podataka od strane AIP-a, vi imate određena prava koja su zasnovana na ovom zakonu.

Kada vaše lične podatke obrađuje AIP, vi imate pravo da znate o njihovoj obradi sledeće:

Vi imate pravo da imate pristup vašim podacima u bilo kom trenutku, da tražite da ih ispravite ili ažurirate bez odlaganja ako su vaši podaci netačni i nepotpuni.

Vi imate pravo da izbrišite (pravo na zaborav) vaše lične podatke i možete tražiti da se obrada obustavi u određenim okolnostima.

Vi imate pravo na prigovor, u određenim okolnostima, iz razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju.

Vi možete zatražiti da se bilo koja od gore navedenih promena saopšti trećim licima, kojima su vaši podaci otkriveni.

Vi takođe imate pravo da ne budete podložni automatizovanim odlukama (koje donose samo mašine) koje utiču na vas, kao što je utvrđeno zakonom.

Vi imate pravo da dobijete vaše lične podatke u standardizovanom formatu u slučaju da želite da i prenesete drugom kontroloru (prenos podataka).

Vi imate pravo da se žalite u bilo kom trenutku ako verujete da su kršena vaša prava o zaštiti ličnih podataka.

 

Kako da ostvarite vaša prava na zaštitu podataka u AIP-u

Ako AIP obrađuje vaše lične podatke i želite da ostvarite vaša prava na zaštitu ličnih podataka, molimo vas pošaljite nam pismeni zahtev u našim kancelarijama, ili putem elektronske pošte na: info.aip@rks-gov.net, ili u zapečaćenoj koverti na adresi: Agencija za informacije i privatnost, ulica „Zejnel Salihu“ br. 22 (bivša zgrada Osnovnog suda), Priština, 10000, Kosovo. Vi takođe možete da kontaktirate Službenika za zaštitu ličnih podataka AIP-a, klikom ovde.

U principu, mi ne možemo prihvatiti usmene zahteve (telefonske ili licem u lice) u vezi sa zaštitom ličnih podataka u AIP-u, jer treba da se bavimo zahtevom da ga prvo analiziramo i da vas pouzdano identifikujemo. Vaš zahtev treba da sadrži detaljan i tačan opis podataka koje želite da koristite. Kada postoji osnovana sumnja u vezi sa vašim identitetom, od vas se može tražiti da obezbedite dodatne informacije koje nam pomažu da verifikujemo vaš identitet. Svi vaši podaci će biti korišćeni samo za verifikaciju vašeg identiteta i neće se čuvati duže nego što je potrebno za ovu svrhu.