Agencija za informacije i privatnost sprovodi dvodnevnu obuku sa predstavnicima Glavnog centra porodične medicine u Uroševcu

Na zahtev KKMF, Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dermaku i direktor Odeljenja za zaštitu podataka o ličnosti g. Valon Kryeziu, održavaju obuku sa osobljem primarne zdravstvene zaštite (KPSH) u Uroševcu kako bi se obezbedila primena Zakona o zaštiti podataka od strane ove zdravstvene ustanove.
Predstavnici Agencije razgovaraju o odgovornostima KKMF-a kao kontrolora osetljivih podataka o ličnosti, ističući njihove zakonske obaveze u pogledu privatnosti i poverljivosti pacijenata, zakonitosti obrade podataka, kao i međusobnog povezivanja sistema. Učesnici su imali priliku da se pozabave pitanjima iz djelokruga institucije koju predstavljaju u vezi sa obradom podataka koju obavljaju tokom obavljanja svojih dužnosti.
https://www.vudols.com