PRAVO NA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

Svako lice ima pravo na pristup javnim dokumentima ravnopravno i na isti način.

Svako lice ima pravo na pristup javnim dokumentima na zahtev. Takav zahtev se može podneti pismeno, elektronski ili usmeno. Kada podnosilac zahteva usmeno podnese zahtev, službeno lice odgovorno za pristup javnim dokumentima javne ustanove dužno je da sastavi zahtev u pisanoj formi za dalje postupanje.

Svako lice koje podnese zahtev za pristup javnim dokumentima nije dužno da navede razloge za korištenje javnih dokumenata kako bi mu se odobrio pristup javnim dokumentima i ima pravo da ostane anonimno u odnosu na treća lica.

Ograničenje ovog prava vrši se samo u ograničenim i posebnim slučajevima utvrđenim važećim zakonodavstvom.

Javna ustanova, u momentu registracije zahteva, dužna je da u roku od sedam (7) dana donese rešenje o dozvoli uvida u traženi dokument, odnosno da donese obrazloženo rešenje o potpunom ili delimičnom odbijanju i mora da vas obavesti o žalbenim sredstvima.

Svako lice koje smatra da su mu povređena prava zagarantovana Zakonom o pristupu javnim dokumentima, ima pravo da podnese žalbu Agenciji za informacije i privatnost u roku od petnaest (15) dana od dana kada je javna ustanova u potpunosti ili delimično odbila zahtev, ili čak i onda kada o tome ćuti i ne daje odgovor.