OPŠTI PREGLED AKTIVNOSTI AGENCIJE ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST ZA 2022. GODINU

OPŠTI PREGLED AKTIVNOSTI AGENCIJE ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST ZA 2022. GODINU

 

Agencija za Informacije i Privatnost, u okviru svog zakonskog mandata za nadzor nad sprovođenjem Zakona Br. 06/L-81 o Pristupu Javnim Dokumentima i Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka, kao i u ispunjenje ciljeva predviđenih Planom učinka za 2022. godinu, sproveo je sledeće aktivnosti:

Pristup javnim dokumentima – U okviru primene Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima, AIP je primio 421 pritužbu, od kojih je 331 zatvoreno, a još 90 je u postupku razmatranja, u zakonskim rokovima. Žalbe se podnose iz sledećih kategorija:

  • 207 su se obratili od građana
  • 76 iz medija;
  • 138 iz NVO

 

Zaštita Ličnih Podataka – Nadzor nad sprovođenjem Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka, usmeren je na redovne inspekcije Kontrolora (javne i privatne institucije), razmatranje i prihvatanje pritužbi, donošenje odluka i davanje saveta. u vršenju mandata i zakonskih ovlašćenja.

Broj pritužbi primljenih u AIP tokom 2022. godine je 145 , od čega se 40 žalbi odnose na direktan marketing, 22 za objavljivanje ličnih podataka, 33 za nadzor video kamerom, 50 za zloupotrebu ličnih podataka.

Od ovih žalbi, 108 je rešeno, a 37 žalbi je u razmatranju, u zakonskim rokovima.

Broj donetih rešenja od januara 2022. godine je ukupno 172 rešenja , od kojih je izrečeno 8 (osam) novčanih kazni u ukupnom iznosu od 169.000,00 evra. Četiri od ovih kazni izrečene su javnim kontrolorima, a četiri privatnim kontrolorima.

Ukupan broj izvršenih inspekcijskih nadzora u ovoj godini je 213 , o kojima su izdata rješenja i zapisnici inspekcijskog nadzora. Takođe, AIP je dao 30 pravnih saveta na zahtev javnih i privatnih kontrolora.

Agencija je tokom 2022. godine donela 5 (pet) rešenja o dozvoli međunarodnog prenosa podataka o ličnosti , po zahtevu kontrolora.

Agencija je izvršila inspekcije u opštinama Kosova u vezi sa obradom ličnih podataka putem sistema za video nadzor u javnim prostorima. Za dva slučaja (Opštine) u kojoj je izvršen uvid, obavešten je Državni Tužilac o daljem postupanju zbog toga što nije utvrđen (identifikovan) kontrolor koji je odlučivao i vršio nadzor preko ovih sistema i čine krivično delo po st. Krivični zakon Kosova. U međuvremenu, za one opštine u kojima je utvrđeno da nadzor nad sistemom kamera vrše opštinski organi, AIP je doneo obavezne odluke o obustavljanju obrade i obavezao opštine da prenesu nadzor kamera kod Kosovske Policije kao ovlašćen organ zakonom.

Zakonodavni Plan – Tokom 2022. godine, AIP je usvojio 6 (šest) uredbi, 1 (jedno) administrativno uputstvo i 5 (pet) praktičnih smernica za sprovođenje zakona.

Kampanje podizanja svesti bili su orijentisani na obuku službenika za pristup javnim dokumentima i zaštitu ličnih podataka na centralnom i lokalnom nivou, organizovanje i učešće na informativnim konferencijama i radijonicama, sastancima sa javnim institucijama o saradnji i savetovanju . Pored toga , AIP je održao obuke za sudije, tužioce, kao i službenike za zaštitu ličnih podataka u privatnom sektoru. Održavanje predavanja za podizanje svesti na javnim univerzitetima u zemlji, distribucija informativnih brošura na službenim jezicima Kosova, na celoj teritoriji zemlje, javni nastupi i učešće u televizijskim debatama o zaštiti ličnih podataka i sloboda informisanja.

U okviru regionalne i međunarodne saradnje potpisan je sporazum sa Republikom Albanijom, na osnovu kojeg su sprovedene tri bilateralne aktivnosti za razmatranje konkretnih i složenih slučajeva, i pokrenute su procedure za bilateralne sporazume sa Hrvatskom i Italija. Po prvi put je u Prištini održana regionalna Konferencija Poverenika za Zaštitu Ličnih Podataka, sa ciljem saradnje i razmene najboljih iskustava u primeni Opšte Evropske Uredbe za Zaštitu Ličnih Podataka. Kosovo je po prvi put predstavljena kao panelista na Globalnoj Skupštini Privatnosti, u Istanbulu, Turska, koja se bavila efikasnom implementacijom pravnog okvira za zaštitu ličnih podataka u digitalnom svetu. U svojstvu punopravnog člana, AIP je uveden i u Regionalnu Inicijativu Poverenika za Informacije, koja je imala za cilj saradnju za preduzimanje konkretnih mera kao region u proaktivnom objavljivanju javnih dokumenata, u cilju povećanja transparentnosti i odgovornost javnih institucija. Učestvovala kao posmatrač na Prolećnoj Konferenciji Poverenika za Zaštitu Ličnih Podataka, sa ciljem lobiranja za podnošenje prijave za članstvo u ovom međunarodnom mehanizmu. U decembru 2022. godine Agencija je primljena za punopravnog člana Međunarodne Konferencije Poverenika za Informacije, a formalizacija ovog članstva biće u junu 2023. godine.

Izveštaji o proceni za Kosovo – Agencija je posvetila posebnu pažnju ispunjavanju preporuka koje su date u izveštajima o proceni za zemlju. Državni izveštaj za 2021. godinu, objavljen 2022. godine, dao je tačan pregled aktivnosti i delovanja AIP-a u pogledu zaštite ličnih podataka, dok je izveštaj međunarodnih organizacija za slobodu medija i novinara za Kosovo objavljen 16. novembra 2022. godine, nakon istraživanje sprovedeno krajem ove godine, ocenilo je veliko poverenje koje zainteresovane stranke (novinari, nevladine organizacije) imaju u rad AIP-a u pogledu nadzora nad primenom sprovođenjem zakona o pristupu javnim dokumentima i zaštiti ličnih podataka.

Shkarko dokumentin (PDF)

Shkarko dokumentin (PDF)

https://www.vudols.com