Odgovornost AIP-a u pružanju informacija Kosovskom bezbednosnom fondu

Agencija za informacije i privatnost (AIP) prihvatila je upućen zahtev za deklasifikaciju informacija radi ostvarivanja pristupa informacijama o visini finansijskih sredstava prikupljenih u Kosovskom bezbednosnom fondu.
U okviru realizacije svojih nadležnosti i zakonskog mandata, međuinstitucionalne saradnje i saradnje sa nevladinim organizacijama, kao važnim partnerima Agencije u unapređenju transparentnosti i odgovornosti, Agencija za informacije i privatnost je u komunikaciji sa nadležnom institucijom u vezi sa sa postupanjem po adresiranom zahtevu.
Na osnovu zakonskih ovlašćenja definisanih Zakonom br. 06/L-082 za zaštitu ličnih podataka i zakon br. 06/L-081 o pristupu javnim dokumentima, Agencija nema ovlašćenje da deklasira informacije koje su poverljive od strane javnih institucija, već može samo da pokrene postupak za deklasiranje, kako je definisano članom 28. Zakona br. 06. /L-081 za pristup javnim dokumentima, koji izričito predviđa da je „Agencija nadležna i za pokretanje postupka za skidanje tajnosti sa tajnih dokumenata“.
Agencija za informacije i privatnost ostaje posvećena jačanju transparentnosti i odgovornosti u institucijama Kosova, odnosno ostvarivanju prava na pristup informacijama i zaštiti ličnih podataka građana Republike Kosovo.
https://www.vudols.com