Agencija za informacije i privatnost sprovela je obuku za službenike Kosovske policije i Policijskog inspektorata

Agencija za informacije i privatnost, u okviru ciklusa radionica organizovanih u novembru, održala je obuku za službenike Kosovske policije i Policijskog inspektorata, na kojoj su obrađene teme sa različitih institucionalnih aspekata, ovlašćenja, odgovornosti i ovlašćenja koja proizilaze iz relevantnog zakonodavstva za Policija, za Policijski inspektorat i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.
Na sastanku je razmotreno nekoliko pitanja u vezi sa obradom podataka od strane policijskih službenika u okviru svojih ovlašćenja, kao što su lični podaci subjekata koji su počinili saobraćajne prekršaje, vrsta i količina podataka koje obrađuju, deljenje obrađenih podataka u kriminalne svrhe, obrada podataka putem sistema za nadzor kamera, zakonski kriterijumi i principi obrade, aktivnosti obrade, procena uticaja, odgovarajuće mere bezbednosti koje treba preduzeti i aspekti relevantni za rad policijskih službenika i službenika Policijskog inspektorata.
Učesnici su postavili mnoga pitanja koja su bila važna za posao koji obavljaju u ispunjavanju zakonskih obaveza i ovlašćenja koja imaju.
Na kraju sastanka dogovoreno je da se ovakvi sastanci organizuju i ubuduće, što će doprineti povećanju međuinstitucionalne saradnje, podizanju znanja u oblasti obrade podataka koje sprovodi Policija Kosova i Policijski inspektorat.
https://www.vudols.com