Unë e kuptoj se AIP përpunon të dhënat e mia personale, me qëllim të trajtimit të ankesës të bërë nga ana ime. Gjithashtu e kam të qartë se AIP, do të përpunoj të dhënat e mia vetëm për qëllimin e lartëcekur dhe nuk do t'i përpunoj për qëllime të tjera