Imate pravo da budete obavešteni svaki put kada kontrolor obrađuje vaše podatke, bilo da su ti podaci dobiveni od vas ili čak u onim slučajevima kada nisu dobiveni od vas. Za ostvarivanje prava na informacije.

Imate pravo pristupa vašim podacima kad god kontrolor potvrdi da obrađuje vaše lične podatke. Za ostvarivanje prava pristupa vašim podacima.

Imate pravo tražiti od kontrolora da ispravi vaše lične podatke ako su netačni ili nepotpuni.      Za ostvarivanje prava na ispravku.

Imate pravo tražiti od kontrolora da izbriše vaše lične podatke, ako se primenjuje jedan od uslova navedenih u ZZLP. Za ostvarivanje prava na brisanje (pravo na zaborav).

Imate pravo zatražiti od kontrolora ograničenje obrade ličnih podataka ako se primenjuje jedan od uslova predviđanih u ZZLP. Za ostvarivanje prava ograničenja. Kada od kontrolora zatražite pravo na ispravku, brisanje ili ograničenje ličnih podataka, on je dužan da to saopšti svakom primaocu kome su lični podaci otkriveni.

Imate pravo primiti svoje lične podatke koje ste dostavili kontroloru o vama, u određenom formatu i imate pravo preneti te podatke drugom kontroloru. Za ostvarivanje prava na prenos podataka.

Imate pravo prigovora na obradu ličnih podataka koji se odnose na vas, zbog određene lične situacije, ako se obrada primenjuje u članu 5. stav 1. pod stav 1.5 i 1.6. Takođe imate pravo prigovora ako je obrada u legitimne marketinške svrhe. Za ostvarivanje prava na prigovor.

Imate pravo da ne budete podvrgnuti odluci zasnovanoj isključivo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje koje proizvodi efekte koji se odnose na vas ili utiču na vas na sličan način. Sva ova prava kao što su pravo na informacije, pravo na pristup podacima, pravo na ispravak, pravo na ograničenje, pravo na brisanje, pravo na ograničenje, pravo na prenos, pravo na prigovor može se ograničiti ako takvo ograničenje poštuje suštinu osnovnih prava i sloboda i ako je neophodno i proporcionalno mera kojom se garantuju određene situacije kako je definisano članom 22. ZZLP. Ukoliko smatrate da su Vam povređena prava zagarantovana Zakonom o zaštiti ličnih podataka, imate pravo podneti žalbu Agenciji. Ukoliko ste pretrpeli materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog kršenja Zakona o zaštiti ličnih podataka, imate pravo na naknadu pretrpljene štete od kontrolora ili obrađivača, podnošenjem tužbe nadležnom sudu.