ČESTA PITANJA - PJD

Da li imam pravo da tražim dokumentaciju svih kandidata koji su konkurisali za mesto ombudsmana?

* Budući da je ova pozicija od posebnog značaja u našoj zemlji, imate pravo na pristup:
● Biografijama kandidata (CV), ali uz pseudonimizaciju ili anonimizaciju suvišnih ličnih podataka;
● Motivacionim pismima kandidata;
● Dokazima o školskoj i stručnoj spremi;
● Dokazima da nisu osuđivani za krivična dela.
Pristup kompletnim podacima (u slučajevima kada se preporučuje pseudonimizacija ili anonimizacija zbog potencijalno osetljivih ili suvišnih podataka) iz gore navedene dokumentacije može se omogućiti ako kadrovska služba pribavi prethodnu saglasnost nosioca podataka da te podatke podeli sa trećim licima.

Da li imam pravo da tražim spisak diplomata kojima je mandat istekao ili koji su razrešeni dužnosti?

Da, možete da zatražite od Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore spisak sledećih dokumenata:
● Ime, prezime službenog lica;
● Održana službena pozicija;
● Podaci koji dokazuju vremenski period u kojem je imao služio mandat u svojstvu funkcije koju je obavljao (ili čak datum razrešenja [ako postoji]);
● Zemlja prijema u kojoj je služio kao diplomata;

Mogu li zatražiti da vidim snimke snimljene bezbednosnim kamerama na kojima sam subjekt podataka?

● * Takav zahtev je potpuno legalan.
● Štaviše, imate pravo da zatražite snimljenu kopiju tog snimka, u odgovarajućem formatu. Međutim, javna ustanova, u svojstvu obrađivača ličnih podataka, mora da vodi računa da ne otkrije snimljene snimke, gde su treće strane subjekti podataka i ako njihova prethodna saglasnost nije unapred pribavljena.
● Mogu li da imam pristup odlukama o disciplinskim merama izrečenim službenicima javne ustanove?
● Javna dokumenta koja se traže (pravosnažne disciplinske odluke javne ustanove protiv njenih službenika) prema Uredbi o ličnim dosijeima državnih službenika, smatraju se sastavnim delom ličnih dosijea (bivših) zaposlenih u odgovarajućoj javnoj ustanovi, čiji je pristup ograničen (rezervisan) samo na subjekta podataka (zaposlenog/državnog službenika ili javnog funkcionera), kadrovskog rukovodioca ili članove disciplinske komisije i institucije određene zakonom.
● U ovom slučaju, omogućavanje pristupa takvim odlukama trećoj strani (stranci koja je podnela zahtjev) može se izvršiti samo nakon prethodnog pristanka nosioca podataka (zaposlenika javne ustanove protiv kojeg je pokrenut disciplinski postupak zaključen određenom odlukom).
● U konkretnom slučaju, podaci koje je prikupila javna ustanova (kadrovska služba) u okviru javne isprave koja je predmet zahteva, obrađeni su u određenu svrhu, a to je ispitivanje navodne povrede i eventualno preduzimanje određene disciplinske mere. U trenutku kada takva odluka poprimi konačan oblik i nije preduzeta nikakva radnja za njeno osporavanje, pravno se smatra da je postignuta svrha u koju su lični podaci nosioca podataka obrađeni, kao sastavni deo tog disciplinskog postupka.
● Međutim, javna ustanova može da ponudi pristup podnosiocu zahteva u obliku statističkog sažetka, gde se navodi broj disciplinskih odluka, vrsta prekršaja, vrsta izrečenih mera, kategorija službenika kojima su te mere izrečene itd.

Da li mi je dozvoljen pristup:

● Odluci o imenovanju komisije za ocenu prijava, sa imenima službenih lica zaduženih za tu poziciju;
● Odluci o imenovanju komisije za razmatranje žalbi, sa imenima službenih lica zaduženih za tu poziciju;
● Ocenama komisija imenovanih za bodovanje ili drugi način ocenjivanja za svaku prijavu; Odlukama prvog i drugog stepena, koja su protokolisana za celokupno postavljanje u upravni postupak;
● Kopiji knjige protokola u kojoj se evidentiraju relevantne odluke?

Da. U svim slučajevima vam je dozvoljen potpuni pristup potrebnoj dokumentaciji. Eventualno odbijanje pristupa traženim dokumentima moglo bi se primeniti samo ako postoji odluka o klasifikaciji nekog od zatraženih dokumenata. Lični podaci u okviru tražene dokumentacije za koje se može smatrati da predstavljaju povredu privatnosti mogu se pseudonimizovati ili prikazati samo inicijalima (tamo gde je to primenjivo).