Postavljanje kamera u glavnom gradu Kosova – Pristina

U cilju međuinstitucionalne koordinacije, odnosno obezbeđivanja zaštite ličnih podataka građana Republike Kosovo, rukovodioci institucija, gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, poverenica Agencije za informacije i privatnost (AIP), Potpukovnik Basri Shabani, direktor Regionalne direkcije u Pristina – Policije Kosova (PK) i g. Lulzim Fushtica, direktor za bezbednost i hitne slučajeve Glavnog grada Kosova-Priština, sastao se da razgovara o postavljanju kamera u glavnom gradu-Prištini.
Zahtev za nabavku i postavljanje kamera na javnim prostorima u Glavnom gradu, koji ima za cilj održavanje reda i javne bezbednosti, sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela, identifikovanje, pronalaženje i hvatanje izvršilaca krivičnih dela, kao i ostvarivanje drugih zakonskih ciljeva policije, godine sačinila Policije Kosova, upućena glavnom gradu – Pristina.
Projekat sa tehničkim specifikacijama pripremila je Radna grupa sastavljena od članova Policije Kosova i Glavnog grada.
Projekat sa tehničkim specifikacijama pripremila je Radna grupa sastavljena od članova Policije Kosova i Glavnog grada.
Sistem za evidentiranje podataka, koji će napraviti ove kamere, stvoriće mogućnost statističkih procena, bez uključivanja obrade biometrijskih karakteristika, a upravljanje njima će vršiti samo Policija Kosova na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja.
Rukovodioci institucija Kosovske agencije za informisanje i privatnost gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, poverenica Agencije za informacije i privatnost (AIP), Potpukovnik Basri Shabani, direktor Regionalne direkcije u Pristina – Kosovska policija (PK) i g. Lulzim Fushtica, direktor za bezbednost i hitne slučajeve Glavnog grada Kosova-Pristina, Pristina, obavezao se da će obezbediti da se implementacija projekta odvija u punom skladu sa relevantnim zakonodavstvom na snazi.
Agencija za informisanje i privatnost uverava građane Republike Kosovo da će, na osnovu zakonskog mandata, pratiti sprovođenje ovog projekta kako bi obezbedila sprovođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka, uključujući i inspekciju sprovođenja projekta.
https://www.vudols.com