Po pozivu UNVomen Kosovo, Poverenica za informacije i privatnost, u ulozi paneliste, učestvovala je na Konferenciji „Reforme javne uprave za efektivno i fleksibilno upravljanje“, koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Kosovo u saradnji sa kabinetom premijera i Univerzitetom u Prištini

Na panelu „Rodna integracija u javnim politikama i budžetiranju“, poverenica Krenare Sogojeva Dermaku je istakla da uključivanje roda u odgovorne i inkluzivne javne politike, uz rodno budžetiranje, predstavlja značajan korak ka ravnopravnom društvu. Između ostalih tema, razgovarala je io planiranju politika koje unapređuju kapacitete žena i podstiču njihovo učešće na pozicijama donošenja odluka.
Pod moderacijom generalnog revizora, g-đe Vlora Mehmeti Spanca, drugih panelista, gospođe Ermira Lubani, specijalista za regionalne programe u UN Vomen, i gospodina Mehmet Mehmeti, profesora na Fakultetu savremenih društvenih nauka Univerziteta Jugoistočne Evrope, takođe su predstavili svoje perspektive o rodnoj integraciji u javnim politikama i budžetiranju, predstavljajući institucije kojima služe.
https://www.vudols.com