Informacija za medije

Agencija za informacije i privatnost traži od javnih kompanija zaštitu ličnih podataka građana tokom procesa distribucije faktura

 

  1. mart 2024., Priština

U okviru obezbeđivanja zaštite ličnih podataka građana Republike Kosova, Agencija za informacije i privatnost je zatražila od centralnih i lokalnih javnih preduzeća da pružanje usluga za građane (distribuciju faktura) realizuju u formatu koji garantuje zaštitu ličnih podataka građana od izlaganja i neovlašćenog pristupa.

Centralna i lokalna javna preduzeća su obavezna da obezbede odgovarajuće mere bezbednosti prilikom pružanje usluga za građane (distribucije faktura) i da postave odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi obezbedile prikladan nivo bezbednosti prema mogućim opasnostima zloupotrebe ličnih podataka građana.

Zahtev Agencije upućen centralnim i lokalnim javnim preduzećima izvršen je nakon realizovanih informativnih sastanaka sa Glavnim izvršnim direktorima i predsedavajućima odbora institucija. Da bi se ispunili zakonski uslovi za zaštitu ličnih podataka, u skladu sa Zakonom br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka, Agencija za informacije i privatnost zatražila je od javnih kompanija da preduzmu radnje do 30. juna 2024.

Zahtev Agencije za informacije i privatnost dostavljen je Centralnim i lokalnim javnim preduzećima: Centralno javno preduzeće “KEDS”, Regionalna kompanija za vodosnabdevanje “Priština”, Priština, Javno preduzeće “Termokos”, A.D., u Prištini, Javno preduzeće “Hidromorava” Gnjilane, Regionalna kompanija “Hidrodrini” Peć, Regionalna kompanija za vodosnabdevanje “Bifurkacioni” Uroševac, Regionalna kompanija za otpad “Pastrimi” A.D. – Priština, Regionalna kompanija za otpad “Ekoregjioni” A.D. u Prizrenu, Regionalna kompanija za otpad J.L.P. “Higjiena”, u Dečanima, Javno preduzeće za vodosnabdevanje “Mitrovica” u Mitrovici, Regionalna kompanija za otpad “Çabrati” u Đakovici, Regionalna kompanija za otpad “Ecohigjiena” u Gnjilanu, Regionalna kompanija za otpad “Pastërtia”, Uroševcu i Regionalna kompanija za otpad “Ambienti” A.D., u Peći  u Regionalna kompanija’’KRU Hidroregjioni Jugor’’sh.a, u Prizren.

https://www.vudols.com