Agencija za informacije i privatnost zabranjuje obradu biometrijskih podataka u Regionalnom vodovodu „Hidrodrini“

Agencija za informacije i privatnost je dana 27.05.2022. godine izvršila inspekcijski nadzor u vezi sa vršenjem nadzora nad zakonitošću obrade biometrijskih podataka (crta lica) u cilju identifikacije zaposlenih prilikom prijave ulaska-izlaska sa rada u kompanija KRU Hidrodini.

U ovom slučaju, nakon sprovedenog inspekcijskog nadzora, Agencija za informacije i privatnost je donela rešenje od 06.06.2022. 118/2022, kojom je zabranjena obrada biometrijskih podataka, a obavezana je na njihovo brisanje i uništavanje.

Stoga, Agencija za informisanje i privatnost podseća da je Zakon br. 06/L-082 o zaštiti podataka o ličnosti utvrdio je da je obrada biometrijskih podataka u svrhu identifikacije fizičkog lica na jedinstven način, načelno zabranjena. Dakle, ova obrada se može izvršiti samo ako je nužno potrebna radi bezbednosti ljudi, imovine, zaštite poverljivih podataka, poslovne tajne, ako se to ne može postići lakšim sredstvima i treba da bude srazmerno svrsi postavljanja.

https://www.vudols.com