Vendimi
për caktimin e lartësisë së shpenzimeve të reprezentacionit dhe telefonisë (fikse dhe mobile) 23 Korrik, 2021
për përdorimin e automjeteve të Agjencisë për Informim dhe Privatësi 23 Korrik, 2021
30 Shtator, 2020