Krenare Sogojeva Dërmuaku
komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi